Kamulaştırmaya Konu Kapama Kavaklık Bölüme Kavak Gelirine Göre Biçilen Değer Kavak Ağaçlarının Değerini de Kapsar

Özet:Dava konusu taşınmazın kapama kavaklık bölümüne kavak geliri esas alınarak değer biçildiğinden bu değer taşınmaz üzerinde bulunan kavak ağaçlarının değerini de kapsar. Açıklanan nedenlerle, yalnızca kavak geliri esas alınarak biçilen değere hükmetmek gerekirken bu miktara kavak ağaçlarına biçilen değerin eklenmesi hatalıdır.

YARGITAY 5.HUKUK DAİRESİ
Tarih: 17.7.2008 Esas: 2008/7099 Karar: 2008/10055

– 2942 sayılı KAMULAŞTIRMA KANUNU m.10

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz ve muhdesat bedelinin tahsili ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay`ca incelenmesi davalı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Karar
Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş ise de bozma gerekleri tam olarak yerine getirilmemiştir. Şöyle ki;
Kısmen arazi kısmen kapama kavaklık niteliğindeki taşınmaza net geliri esas alınarak değer biçilmesi yöntem itibariyle doğrudur. Ancak;
1- Dava konusu taşınmazın kapama kavaklık bölümüne kavak geliri esas alınarak değer biçildiğinden bu değer taşınmaz üzerinde bulunan kavak ağaçlarının değerini de kapsamaktadır. Açıklanan nedenle, bu bölüme yalnız kavak geliri esas alınarak biçilen değere hükmetmek gerekirken, bu miktara kavak ağaçlarına maktuen biçilen değerin ilave edilmesi suretiyle fazlaya hükmedilmesi,
2- Dava konusu taşınmaza davacı 23.11.2004 tarihinde hükmen malik olduğundan, mülkiyet hakkının kesinleştiği bu tarihten 10.02.2005 olan dava tarihine kadar geçen süre nazara alınarak ürün elde edilmesi mümkün olmadığından ecrimisil isteminin reddine karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
3- Dava konusu taşınmazda davacı 18409/22500 oranında pay maliki olduğu halde, gerekçesi gösterilmeden tam pay üzerinden hüküm kurulması,
Doğru görülmemiştir.

Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.`nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, 17.07.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)


Kamulaştırmaya Konu Kapama Kavaklık Bölüme Kavak Gelirine Göre Biçilen Değer Kavak Ağaçlarının Değerini de Kapsar

Özet:Dava konusu taşınmazın kapama kavaklık bölümüne kavak geliri esas alınarak değer biçildiğinden bu değer taşınmaz üzerinde bulunan kavak ağaçlarının değerini de kapsar. Açıklanan nedenlerle, yalnızca kavak geliri esas alınarak biçilen değere hükmetmek gerekirken bu miktara kavak ağaçlarına biçilen değerin eklenmesi hatalıdır.

YARGITAY 5.HUKUK DAİRESİ
Tarih: 17.7.2008 Esas: 2008/7099 Karar: 2008/10055

– 2942 sayılı KAMULAŞTIRMA KANUNU m.10

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz ve muhdesat bedelinin tahsili ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay`ca incelenmesi davalı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Karar
Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş ise de bozma gerekleri tam olarak yerine getirilmemiştir. Şöyle ki;
Kısmen arazi kısmen kapama kavaklık niteliğindeki taşınmaza net geliri esas alınarak değer biçilmesi yöntem itibariyle doğrudur. Ancak;
1- Dava konusu taşınmazın kapama kavaklık bölümüne kavak geliri esas alınarak değer biçildiğinden bu değer taşınmaz üzerinde bulunan kavak ağaçlarının değerini de kapsamaktadır. Açıklanan nedenle, bu bölüme yalnız kavak geliri esas alınarak biçilen değere hükmetmek gerekirken, bu miktara kavak ağaçlarına maktuen biçilen değerin ilave edilmesi suretiyle fazlaya hükmedilmesi,
2- Dava konusu taşınmaza davacı 23.11.2004 tarihinde hükmen malik olduğundan, mülkiyet hakkının kesinleştiği bu tarihten 10.02.2005 olan dava tarihine kadar geçen süre nazara alınarak ürün elde edilmesi mümkün olmadığından ecrimisil isteminin reddine karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
3- Dava konusu taşınmazda davacı 18409/22500 oranında pay maliki olduğu halde, gerekçesi gösterilmeden tam pay üzerinden hüküm kurulması,
Doğru görülmemiştir.

Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.`nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, 17.07.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)