Kamu Görevlisinin Evlilik Dışı İlişkisi – Özel Hayat Kapsamındaki Davranış ve İlişkiler – Ankahukuk.Com – Hukuk ve Yaşam Sitesi

Davacı hakkında düzenlenen disiplin soruşturması raporunda, davacının hizmet dışındaki özel hayata ilişkin davranışlarının eleştirildiği, ancak bu özel ilişkisinin çalışma düzenine ve kamu hizmetine olumsuz yansımaları olduğuna dair bir tespit ve değerlendirme yapılmadığı, raporun tamamen davacının özel hayatı kapsamındaki davranış ve ilişkileriyle ilgili olduğu anlaşılmış olup, sadece özel yaşama ait eylemler gerekçe gösterilerek verilen disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : M. T

VEKİLİ : Av. Savaş Kılıç – Antalya

KARŞI TARAF (DAVALI) : Ağrı Valiliği/AĞRI

İSTEMİN KONUSU : Erzurum 2. İdare Mahkemesinin 31/12/2013 tarih ve E:2013/997, K:2013/1273 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :Dava konusu istem: Polis memuru olan davacının, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü emrinde görev yaptığı dönemde “hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak” suçunu işlediğinden bahisle, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nün 6/B-5. ve 15. maddeleri uyarınca “10 günlük aylık kesimi” cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 16/07/2013 tarih ve 2013/24 sayılı Ağrı Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Erzurum 2. İdare Mahkemesince verilen 31/12/2013 tarih ve E:2013/997, K:2013/1273 sayılı kararda; soruşturma raporu ve eklerinin incelenmesinden, davacının evli ve iki çocuklu bir başka polis memuru ile evlilik dışı ilişki yaşadığı hususunun, gerek davacının kendi beyanı, gerekse soruşturma kapsamında alınan diğer ifadeler uyarınca sabit olduğu, bu durumda, söz konusu ilişkisi ile hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak fiilini işlediği anlaşılan davacının anılan fiili nedeniyle 10 günlük aylık kesimi cezasıyla cezalandırılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacı tarafından; evli ve 2 çocuk babası olan bir polis memuru ile duygusal ilişki yaşamasının yalnızca kendi özel hayatını ilgilendirdiği, disiplin cezası verilmesine dayanak teşkil eden bir eyleminin bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından; davacının yasak ilişki kurması kendi özel hayatını ilgilendirse de, bu davranışından, ilişki kurduğu kişinin eşi ve çocuklarının zarar görmesi ihtimalinin bulunduğu belirtilmektedr. Ayrıca davacının resmi üniforma ile görev yapan bir emniyet teşkilatı mensubu olması nedeniyle, anılan eyleminin toplumda hoş karşılanmayacağı ve resmi sıfatın saygınlığını sarsması nedeniyle disiplin açısından da suç teşkil ettiği ileri sürülmektedir. Bu nedenle dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırı bir husus bulunmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ’NİN DÜŞÜNCESİ : Her ne kadar davacının ve ifadesi alınan başka kişilerin beyanlarından yola çıkılarak İdare Mahkemesince eylemin sübut bulduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmişse de, resmi üniforma ile gerçekleştirilen bir eylemin mevcut olmadığı, davacının ikrar ettiği eyleminin ise kendi özel hayatını ilgilendirdiğinden bahisle İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY : Davacı, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapmaktadır. 17/01/2013 ve 19/02/2013 tarihlerinde BİMER’e yapılan; “davacının pek çok erkekle ilişkisi bulunduğu, okul zamanından beri erkeklerle evlilik dışı ilişkiler yaşadığı ve halen de kendisinden yaşça büyük, evli ve 2 çocuk babası bir polis memuruyla evlilik dışı ilişki sürdürdüğü” yolundaki şikayet neticesinde davacı hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır.

Ağrı Valiliği İl Polis Disiplin Kurulunca, yasak ilişki kurmak her ne kadar davacının özel hayatını ilgilendirse de, bu davranışından T.Ö.’nün eşi ve çocuklarının da etkilenebilecek olması ve bu ilişkinin resmi üniformaya yakışmayacak davranışlardan olması sebebiyle evlilik dışı ilişki kurmak suretiyle hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunduğundan bahisle, davacıya Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nün 6/B-5. ve 15. maddeleri uyarınca “10 günlük aylık kesimi” cezası verilmiştir. Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT: Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 6/B-5. maddesinde, “hizmet dışında resmi sıfatın gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışta bulunmak” fiili 6 ay kısa süreli durdurma cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar arasında sayılmıştır.Aynı Tüzüğün 15. maddesinde ise, “Kararın verildiği güne kadar geçmiş hizmetleri olumlu ve sicilleri iyi olan memurlara Tüzükte gösterilen cezanın bir derece aşağısı uygulanabilir.”kuralı yer almıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME: Soruşturma kapsamında alınan ifadelerle, davacı hakkında BİMER’e şikayet eden şahısların davacının abisi ve ablası olduğu anlaşılmış ve kardeşleri olan davacıyı defalarca uyarmalarına rağmen kendilerini dinlemediğini, kendisine zarar veren evlilik dışı bir ilişki sürdürdüğünü, polis memuru olmadan önce, okul zamanı da erkeklerle çok samimi olduğunu ve disiplin cezası aldığını, kardeşlerini bu ilişkiden vazgeçiremedikleri için şikayet yoluna başvurduklarını beyan etmişlerdir.Davacı soruşturmacıya verdiği ifade ile, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yaptığı sırada birlikte çalıştığı, evli ve 2 çocuk babası T.Ö. ile bir ilişkisinin bulunduğunu, ancak ailesinin karşı çıkması neticesinde bu ilişkiyi Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü emrine atandıktan sonra sonlandırdığını beyan etmiştir. T.Ö. verdiği ifadesinde; davacı ile birlikte vakit geçirdiklerini, ama ilişkileri olmadığını belirtmiş, T.Ö.’nün eşi N.Ö.ise davacı ve T.Ö. arasındaki ilişkiyi doğrulamıştır. İdare Mahkemesince, davacının evli ve iki çocuklu bir başka polis memuru ile evlilik dışı ilişki yaşadığı hususunun söz konusu ifadelerden anlaşıldığı ve davacının anılan ilişkisinin, hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak fiili kapsamına girdiği bu eylemin karşılığı verilen disiplin cezasının hukuka uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Anayasa’nın 20. maddesinde, herkesin özel hayatına saygı gösterilmesi hakkına sahip olduğu ve özel hayatın gizliliğine dokunulamayacağı belirtilmekte olup, bu düzenlemede yer verilen özel hayatın gizliliği hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. maddesi çerçevesinde özel yaşama saygı hakkı kapsamında güvence altına alınan hakka karşılık gelmektedir. Bireyin mahremiyet alanının ve bu alanda cereyan eden eylem ve davranışlarının da kişinin özel yaşamı kapsamında olduğu açıktır.Bu bağlamda, disiplin kurallarının temel olarak idarenin iç düzeninin korunması fonksiyonunu üstlendiği göz önüne alındığında, kamu görevlilerinin hizmet dışındaki fiillerinin memur disiplin hukukunun alanına girmesi için, bu içdüzeni bozan, kamu hizmetinin iyi ve düzenli şekilde sunulmasını olumsuz şekilde etkileyen bir yönünün bulunması gerekmektedir.Yukarıda yer verilen Anayasa’nın 20. maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. maddesiyle koruma altına alınan hak ve özgürlüklerden yararlanılması bakımından herkesin eşit olduğu ve hiç bir ayrım gözetilemeyeceği dikkate alındığında, davacının kamu görevlisi olmasının, özel hayatına saygı gösterilmesi ve özel hayatın gizliliğine dokunulmaması gibi söz konusu hak ve özgürlüklerden yararlanma hakkını sınırlandırmayacağı açıktır.

Bu durumda, davacı hakkında düzenlenen disiplin soruşturması raporunda, davacının hizmet dışındaki özel hayata ilişkin davranışlarının eleştirildiği, ancak bu özel ilişkisinin çalışma düzenine ve kamu hizmetine olumsuz yansımaları olduğuna dair bir tespit ve değerlendirme yapılmadığı, raporun tamamen davacının özel hayatı kapsamındaki davranış ve ilişkileriyle ilgili olduğu anlaşılmış olup, sadece özel yaşama ait eylemler gerekçe gösterilerek verilen disiplin cezasında hukuka uyarlık, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :Açıklanan nedenlerle;

1.2577 sayılı Kanun’un 49.maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne ,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Temyize konu Erzurum 2. İdare Mahkemesinin 31/12/2013 tarih ve E:…., K:….. sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 06/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İçeriğe tepkiniz? (3 tane seçimde bulunabilirsiniz!)

Ankahukuk

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)