İtirazın İptali ve Tahliye – Sözleşme ya da Yazılı Belge Bulunmadığı Durumda Kira Miktarının İspatı

kirasozlesmesiÖzet: Davacı, sözlü kira sözleşmesine istinaden davalı hakkında icra takibi yaparak ödenmeyen kira bedellerinin tahsili talebinde bulunmuştur. Davalı, kira bedellerinin bir kısmını bankaya bir kısmını da elden ödediğini ileri sürerek aleyhindeki icra takibine ibraz etmiştir. Kira miktarını kanıtlama yükümü kiralayana aittir. Dosya kapsamından, kira ilişkisinin varlığı ve kira başlangıcındaki miktar konusunda uyuşmazlık olmadığı anlaşılmaktadır. Uyuşmazlık, kira parasının artışına ilişkindir. Yıllık kira miktarı dikkate alındığında kira miktarının tanıkla ispatı mümkün değildir. Davacı, yazılı belge ibraz edememiş ise de yemin deliline dayanmış olduğundan yemin teklifi hakkı hatırlatılmalıdır.

YARGITAY 6.HUKUK DAİRESİ
Tarih: 8.2.2010 Esas: 2009/11517 Karar: 2010/1150

– 1086 sayılı HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU m.201,288,339
– 2004 sayılı İCRA İFLAS KANUNU m.269

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye-alacak davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kâğıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü.
Uyuşmazlık, kira parasının tahsiline yönelik icra takibine yapılan itirazın iptali, takibin devamı, icra inkar tazminatının tahsili ve temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece, itirazın iptaline, icra inkar tazminatının tahsiline ve kiralananın tahliyesine karar verilmesi üzerine hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 
1- Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir olunarak karar verilmiş olmasına, takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre temyiz eden davalı vekilinin tahliyeye ilişkin temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davalı vekilinin alacağa ilişkin temyiz itirazlarına gelince ; 
Davacı vekili, dava dilekçesinde, davalının kiralananda 01.09.2007 başlangıç tarihli sözlü kira sözleşmesi ile kiracı olup kira bedelinin 2007 yılı için aylık 350,00.-TL ve 2008 yılı Eylül ayından itibaren 400,00.-TL olduğunu, Temmuz 2008 – Ocak 2009 arası aylar kira parası 2.550,00.-TL ve 2007 ve 2008 yılları aidat toplamı olan 250,00.-TL`nin ödenmediğini ileri sürerek itirazın iptalini, takibin devamını, kiralananın tahliyesini ve davalının asgari % 40 tazminata mahkum edilmesini talep etmiştir. Davalı, usulüne uygun duruşma gün ve saatini içerir dava dilekçesi tebliğine rağmen duruşmalara katılmadığı gibi süresi içinde cevap layihası da vermemiş olup HUMK`nun 201. maddesi hükmü gereği davada dayanılan tüm maddi vakıaları inkar etmiştir.
Davacı 01.09.2007 başlangıç tarihli sözlü kira sözleşmesine dayalı olarak davalı hakkında Şile İcra Müdürlüğü`nün 2009/19 sayılı icra dosyası ile yaptığı icra takibi ile 2.550,00 TL kira bedeli ile 250,00.-TL aidat bedeli toplamı olan 2800,00.-TL`nin tahsilini istemiş, takibe itiraz eden davalı, davacı ile aralarında kira sözleşmesi bulunduğunu, iki aylık kira bedelini banka hesabına, kalan kira bedellerini de elden ödediğini belirterek itiraz etmiştir. Kira parasının miktarını kanıtlama yükümlülüğü davacıya aittir. Davacı bu konuda sözleşme ya da yazılı bir belge sunamamıştır. Davalı ise icra takibine itirazında aylık kira bedelini belirtmemiştir. Taraflar arasında yazılı kira sözleşmesi bulunmamakla birlikte kira ilişkisinin varlığı ve kira başlangıcındaki miktarı uyuşmazlık konusu değildir. Uyuşmazlık, kira parasının artış şartına ilişkindir. Dava dilekçesinde belirtilen yıllık kira miktarına göre kira miktarının tanıkla kanıtlanması mümkün değildir. Ancak davacı dava dilekçesinde “bilcümle kanuni deliller” demek suretiyle yemin deliline de dayanmıştır. Bu durumda mahkemece, davacıya kira miktarı yönünden davalıya yemin teklif etme hakkının bulunduğunun hatırlatılması, yemin teklif edilmesi halinde davalıya eda ettirilmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarda (1) No`lu bentte yazılı nedenlerle tahliyeye ilişkin kararın ONANMASINA, (2) No`lu bentte yazılı nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile alacağa ilişkin kararın BOZULMASINA ve onanan kısım için aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edenden alınmasına 08.02.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)