İtirazın İptali, İcra İnkar Tazminatı – Bilirkişi Raporu ve Takdire Dayalı Belirlenen Alacak Likit ve Belli Kabul Edilemez

Özet:Dava, kiralananın hor kullanılmasından kaynaklanan hasarın tazmini, onarım süresi kirası ve makul süre kirasının tahsiline yönelik yapılan icra takibine yapılan itirazın iptali ve icra inkar tazminatı talebine ilişkindir. Hasar tazminatı, onarım süresi ve makul süre kiraları ilk dava sırasında düzenlettirilen bilirkişi raporu doğrultusunda mahkemenin takdiri ile belirlenmiştir. Bilirkişi raporu ve takdire dayalı belirlenen alacak likit ve belli olarak kabul edilemez. Açıklanan nedenlerle, icra inkar tazminatına karar verilmesi hatalıdır.

YARGITAY 6.HUKUK DAİRESİ
Tarih: 27.1.2009 Esas: 2008/11023 Karar: 2009/421
 

– 2004 sayılı İCRA İFLAS KANUNU m.67

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan itirazın iptali davasına dair kararın temyiz incelemesi duruşmalı olarak davalı tarafından süresi içinde istenilmekle gün tayin edilerek taraflara gönderilen davetiyelerin tebliğ edilmesi üzerine belli günde davalı vekili Av. Ö.B. geldi. Harçlandırılmış vekaletname sundu ve davacılar vekili Av. D.Ü. geldi. Harçlandırılmış yetki belgesi ibraz etti, okundu, dosyaya kondu. Hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü.
Uyuşmazlık, kiralananın hor kullanılmasından kaynaklanan hasarın tazmini, onarım süresi ve makul süre kirasının tahsiline yönelik icra takibine yapılan itirazın iptali ve icra inkar tazminatına ilişkindir. Mahkemece davanın kabulü ile 46.790.72.-YTL asıl alacak ve 5.572.29.-YTL işlemiş faizi üzerinden takibin devamına ve davalının % 40 icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesi üzerine hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1- Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir olunarak karar verilmiş olmasına ve takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre temyiz eden davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davalı vekilinin icra inkar tazminatına ilişkin temyiz itirazlarına gelince;
Davacılar vekili, dava dilekçesinde davalının kiracısı olduğu kiralananı 16.1.2006 tarihinde tahliye etmesinden sonra yaptırılan tespitte kiralananda hor kullanmadan kaynaklanan zararların tespit ettirildiğini, bu nedenle davalı hakkında hor kullanım nedeniyle tazminat, onarım süresi kirası ve makul süre kirasının tahsili için fazlaya ilişkin hakları saklı tutularak dava açıldığını, İzmir 5. Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 2006/114 Esas 2007/133 Karar sayılı dosyası ile görülen davada davacıların hor kullanım sebebiyle 7.900.-YTL ve üçbuçuk aylık kira karşılığı 40.250 Dolar alacaklarının bulunduğunun tespit edildiğini ve taleple bağlı kalınarak 15.000.-YTL alacaklarının hüküm altına alındığını, fazlaya ilişkin hakları yönünden davalı hakkında icra takibi yapılmış ise de davalının takibe haksız ve kötü niyetle itiraz ettiğini belirterek, itirazın iptalini, takibin devamını ve davalının % 40`dan az olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesini talep etmiştir. Davalı vekili, sözleşmeye uygun şekilde kira sözleşmesinin feshedildiğini, tahliyeden sonra yokluklarında yapılan tespite itiraz ettiklerini, davacılar tarafından daha önce açılan davada hatalı bilirkişi raporuna dayalı olarak hüküm kurulduğunu, kiralananda bulunan hasarların normal kullanmadan kaynaklandığını, davacıların bu yöndeki iddialarını kanıtlayamadıklarını, davacıların makul süre kirasını da isteyemeyeceklerini, davalının hakkında yapılan icra takibine haklı nedenle itiraz ettiğini belirterek, davanın reddine ve davacıların % 40 tazminata mahkum edilmesine karar verilmesini savunmuştur.
İcra takibinde ve davada dayanılan ve hükme esas alınan 15.08.2000 başlangıç tarihli ve beş yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Kiralananın 16.01.2006 tarihinde tutanak ile davacı kiralayana teslim edilmesinden sonra yaptırılan tespitte hor kullanmadan kaynaklanan bir takım zararlar belirlenmiş ve bedelinin tahsili, ayrıca onarım süresi ve kiralananın yeniden aynı koşullarla kiraya verilmesi için gereken süre kirasına yönelik olarak davacılar tarafından davalı hakkında fazlaya ilişkin hakları saklı tutularak şimdilik 15.000.-YTL`nin tahsiline ilişkin İzmir 5. Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 2006/114 Esas 2007/133 Karar sayılı dosyasında dava açılmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonucu davacıların 7.900.-YTL hasar tazminatı ve üçbuçuk aylık kira parası 40.250 Dolar alacağının bulunduğu saptanarak istemle bağlı kalınıp 15.000.-YTL hüküm altına alınmıştır. Davacılar bakiye alacakları yönünden İzmir 22. İcra Müdürlüğü`nün 2007/21775 sayılı dosyası ile davalı hakkında icra takibi yapmışlar, takibe itiraz edilmesi üzerine iptaline ilişkin işbu dava açılmış ise de istenilen bakiye hasar tazminatı, onarım süresi ve makul süre kiraları ilk dava sırasında düzenlettirilen uzman bilirkişi raporu doğrultusunda mahkemenin takdiri ile belirlenmiştir. Bu durumda ortada likit ve belli bir alacağın varlığından söz edilemez. Bu itibarla mahkemece itirazın iptaline karar verilirken icra inkar tazminatına da hükmedilmesi isabetsiz olmuştur. Davalının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görüldüğünden hükmün icra inkar tazminatına hasren bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarda (2) No`lu bentte yazılı nedenlerle hükmün icra inkar tazminatına hasren BOZULMASINA ve Yargıtay duruşması için kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince takdir edilen 625.-TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalıya verilmesine, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 27.01.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)