Islah Dilekçesi Verilerek Dava Dilekçesindeki Faiz Başlangıç Tarihi Değiştirilemez

Özet: Davacı, işçilik alacaklarına dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesini talep etmiş; daha sonra verdiği ıslah dilekçesi ile hem dava konusu miktarı artırmış, hem de faiz başlangıcını da düzelttiğini beyan ederek TİS`te belirtilen ödeme tarihlerinden itibaren faiz yürütülmesini talep etmiştir. Islah dilekçesi verilerek faiz başlangıç tarihi değiştirilemez. Bu nedenle, ıslahla talep edilen miktarlara TİS`te belirtilen tarihlerden itibaren faiz yürütülmesi yerinde ise de kısmi davaya konu miktarlar yönünden dava tarihi yerine TİS`te belirtilen tarihlerden faiz yürütülmesi hatalıdır.

YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
Tarih: 20.1.2009 Esas: 2007/32356 Karar: 2009/246

Islah Dilekçesi Verilerek Dava Dilekçesindeki Faiz Başlangıç Tarihi Değiştirilemez


– 1086 sayılı HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU m.74,83,87

 

Davacı, gece çalışması ücreti ve bayram genel tatil ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ş.Ç. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 
Yargıtay Kararı
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm; davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Dava dilekçesinde talep edilen işçilik alacakları bakımından dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesi talep edilmiş, ıslah dilekçesi verilerek dava konusu miktarların arttırıldığı dilekçede dava dilekçesindeki faiz başlangıcının da düzeltildiği bildirilmiş ve toplu iş sözleşmesinde belirtilen ödeme tarihlerinden itibaren faiz yürütülmesi isteğinde bulunulmuştur. Mahkemece hüküm altına alınan bir kısım işçilik alacakları bakımından toplu iş sözleşmesinde belirtilen ödeme tarihlerinden itibaren faize karar verilmiştir. 
Dava konusu miktarların ıslah yoluyla arttırıldığı dilekçede temerrüt tarihinden itibaren faiz talep edilmişse de, söz konusu istek ıslaha konu olan miktarlar bakımından geçerlidir. Başka bir anlatımla, dava dilekçesinde talep edilen miktarlar bakımından HUMK`nun 74. maddesinde sözü edilen taleple bağlılık kuralına uygun olarak dava tarihinden itibaren faize karar verilmelidir. Islah dilekçesi verilerek dava dilekçesinde sözü edilen faiz başlangıç tarihinin değiştirilmesi mümkün değildir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu`nun 03.07.2002 gün ve 2002/9-564 Esas, 2002/572 Karar sayılı kararı da bu yöndedir. Islahla arttırılan miktar bakımından toplu iş sözleşmesinde kararlaştırılan ödeme tarihinden faiz yürütülmesi yerinde ise de, kısmi davaya konu miktarlar bakımından dava tarihi yerine toplu iş sözleşmesi ile kararlaştırılan ödeme tarihlerinden itibaren faize karar verilmesi hatalı olup, kararın bu yönden bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 20.01.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)