İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SOKMA

Daire:10
Tarih:2009
Esas No:2007/19976
Karar No:2008/937
Kaynak::YKD Haziran-2009 Sf : 1205
İlgili Maddeler:TCK 297
İlgili Kavramlar:İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SOKMA

T.C.
YARGITAY
10. Ceza Dairesi

Esas : 2007/19976
Karar : 2008/937
Tarih : 23.01.2008

Özet :Sanığın eylemi, cezaevine uyuşturucu madde sokmaya kalkışmak ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarını oluşturduğundan, TCK.nun 44. maddesi gereğince cezaevine uyuşturucu madde sokmaya kalkışma suçundan dolayı belirlenecek cezanın, 297/1. maddesi gereğince yarı oranında artırılarak uygulanması gerekir.

( 5237 s. TCK. m. 44,297/1 ) ( 5395 s. Çocuk Koruma K. m. 14, 23 )

Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve cezaevine uyuşturucu madde sokmaya kalkışmak suçlarından sanıklar İlyas ve İbrahim hakkında (Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi)’nce yapılan yargılama sonunda, mahkumiyetlerine ilişkin verilen 26.06.2007 tarih ve 2006/421 esas, 2007/200 sayılı kararın sanık İbrahim müdafii ve C.Savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca ret ve bozma isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 06.11.2007 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

A- Sanık İlyas hakkında hükümle ilgili olarak; 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 23. maddesine göre verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararların aynı Kanun’un suç tarihinde yürürlükte bulunan 23/7 ve 14. maddeleri uyarınca itiraza tabi olduğu anlaşılmakla; Cumhuriyet Savcısının temyiz dilekçesi itiraz dilekçesi olarak kabul edilip merciince karar verilmek üzere dosyanın İADESİNE,

B- Sanık İbrahim hakkında kurulan hükmün incelenmesi;

Sanık hakkında tayin olunan cezanın süresine göre; duruşmalı inceleme isteminin 5320 sayılı Kanun’un 8/1, 1412 sayılı CMUK.nun 318/1 ve 5271 sayılı CMK.nun 299. maddeleri uyarınca REDDİNE;

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde tartışılan delillere ve dosya içeriğine uygun gerekçeye göre; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine; ancak:

Sanığın eyleminin, cezaevine uyuşturucu madde sokmaya kalkışmak ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarını oluşturduğu; TCK.nun 44. maddesi hükmünün gözetilerek cezaevine uyuşturucu madde sokmaya kalkışmak suçundan dolayı tayin edilecek cezanın aynı Kanun’un 297/1. maddesi gereğince yarı oranında artırılarak belirlenmesi yerine, suç niteliğinin tayininde de hataya düşülerek iki ayrı suç oluşturduğunun kabulü ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin ve Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün istem gibi (BOZULMASINA), 23.01.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak :YKD Haziran-2009 Sf : 1205

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)