HÜRRİYETİ TAHDİT SUÇUNDA YAŞI KÜÇÜK MAĞDURUN RIZASI

Daire:5
Tarih:2009
Esas No:2008/11053
Karar No:2009/10499
Kaynak:YKD Ocak-2010 Sf : 152
İlgili Maddeler:TCK 103
İlgili Kavramlar:HÜRRİYETİ TAHDİT SUÇUNDA YAŞI KÜÇÜK MAĞDURUN RIZASI

Özet :Suç tarihinde 15 yaşından küçük olan mağdurenin rızasının, kendisine yönelik kaçırma ve alıkoyma eylemlerini hukuka uygun hale getirmeyeceği dikkate alınmalıdır.

Son söz mağdur vekiline değil, sanıklar müdafiine verilmelidir.

( 5237 s. TCK. m. 103, 109 ) ( 5271 s. Ceza Muhakemesi K. m. 216 )

Zorla ırza geçme ve kaçırıp alıkoyma suçlarından sanıklar Eren ve Kenan’ın yapılan yargılanmaları sonunda; eylemleri ırz ve namusa tasaddi mahiyetinde görülerek mahkumiyetlerine ve alıkoyma suçunun oluşmadığına dair, (Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi)’nden verilen 26.01.2007 gün ve 2004/217 Esas, 2007/22 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar müdafiileri ve katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığı’ndan tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

CMK.nun emredici nitelikteki 216. maddesi uyarınca, hükmün tefhim edildiği oturumda, son sözün sanıklar müdafiileri yerine mağdur vekiline verilmesi suretiyle savunma haklarının kısıtlanması,

Kabule göre de;

Dosyada bulunan nüfus kaydına, doğum tutanağına ve doğumuna ait hastane kayıtlarına göre suç tarihinde 15 yaşından küçük olduğu anlaşılan mağdurenin rızasının, kendisine yönelik kaçırma ve alıkoyma eylemlerini 5237 ve 765 sayılı Kanunların her ikisi bakımından da hukuka uygun hale getirmeyeceği nazara alınmadan, hükmün gerekçesinde mağdurenin rızasından dolayı suçun oluşmadığı sonucuna varılması ve ayrıca duruşma tutanağında yer alıp hükmün esasını oluşturan kısa kararda ve gerekçeli kararın hüküm kısmında bu suçla ilgili hüküm kurulması lüzumuna uyulmaması,

Kanuna aykırı ve katılan vekili ile sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün belirtilen nedenle 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 28.09.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

mahkeme hakim tokmağı resimleri

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)