Hizmet Tespiti – Davalının Muvafakati Olmaksızın Davanın Atiye Bırakılması Kabul Edilemez

Özet:Davalının muvafakati olmadan davanın atiye bırakılmasına karar verilemez; yargılamaya devam edilmesi gerekir. Hizmet tespiti davasında, kurum vekili davanın atiye terk edilmesine muvafakat etmemiştir. Bu durum karşısında yargılamaya devam edilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, konusuz kalan davada karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi hatalıdır.

YARGITAY 21.HUKUK DAİRESİ
Tarih: 13.10.2008 Esas: 2007/20072 Karar: 208/15677
 

– 506 sayılı SOSYAL SİGORTALAR KANUNU m.79
– 1086 sayılı HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU m.425

Davacı, davalı işveren nezdinde Temmuz 1994 – 25.02.2003 tarihleri arası çalıştığının tespitine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, konusuz kalan davada karar vermeye yer olmadığına karar vermiştir.
Hükmün davalılardan kurum davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi M.B. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Karar
Dava, davacının Temmuz 1994 tarihinden 25.02.2003 tarihine kadar davalıya ait iş yerinde sürekli çalıştığının tespiti istemine ilişkindir.
Mahkemece, dava konusu sigortalılık süresinden 12/10/1994 ile 25/02/2003 tarihleri arasındaki çalışmaların sigorta müfettişi tarafından tespit edilmiş olduğu, Temmuz 1994 – 12/10/1994 tarihleri arasındaki tespit talebinin de davacı tarafça atiye bırakıldığı ve davanın konusu kalmadığı gerekçesiyle bir karar verilmesine ver olmadığına karar verilmiş ise de bu sonuç atiye terk edilen kısım yönünden davalının kabulü olmadan karar verildiğinden usul ve yasaya aykırıdır.
Hukuk Usulü Mahekemeleri Kanunu`nun 425. maddesi gereğince, davayı atiye bırakan davacının davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi gereken tarihe kadar eldeki davayı takip etmesi mümkün olabildiği gibi, davalı da davanın atiye bırakılmasına muvafakat etmediği taktirde davanın atiye bırakılmasına karar verilemez ve giderek yargılamaya devam olunması gerekir.
Somut olayda, davacı vekili davanın atiye bırakılmasına karar verilmesini istemiş, davalı vekili ise, davanın atiye bırakılan kısmı için vazgeçme kabul edilerek kurum lehine vekalet ücretine takdir edilmesi ve yargılama gideririn paylaştırılmasına karar verilmesini isteyerek davanın atiye bırakılmasına izin vermediğine ilişkin iradesini açıkça ortaya koymuş bulunmaktadır.
Mahkemece Temmuz 1994 – 12/10/1994 tarihleri arasındaki tespit talebini yönünden davalı kurum vekilinin açıkça kabulü bulunmadığı halde, bu sürelere ait tespit talebinin değerlendirilerek yargılamaya devam edilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde, davalı kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 13/10/2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)