Haksız Eylem Sonucu Zarar Gören Kamu Görevlisine Ödenen Nakdi Tazminatın Rücuan Ödettirilmesi Talepli Davada Tazminat Haksız Eylem Tarihindeki Koşullara Göre Belirlenmelidir

Özet:Davacı İçişleri Bakanlığı, davalının haksız eylemi sonucu kamu görevlisinin zarar görmesi nedeniyle 2330 SK uyarınca ödediği nakdi tazminatın rücuan tahsilini talep etmiştir. Davacı idare, yaptığı ödeme nedeniyle zarar verene kusuru oranında rücu edebilir. Kamu görevlisinin zararı, haksız eylemin meydana geldiği tarihte gerçekleşmiş olduğundan tazminatın haksız eylem tarihindeki koşullara göre belirlenmesi gerekir. Açıklanan nedenlerle, haksız eylem tarihindeki en yüksek Devlet memuru aylığı esas alınarak tazminat belirlenmelidir.

 

 

 

YARGITAY 3.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 19.1.2009 Esas: 2008/21406 Karar: 2009/25

Haksız Eylem Sonucu Zarar Gören Kamu Görevlisine Ödenen Nakdi Tazminatın Rücuan Ödettirilmesi Talepli Davada Tazminat Haksız Eylem Tarihindeki Koşullara Göre Belirlenmelidir 
– 2330 sayılı NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN m.1,10

Dava dilekçesinde 2.908.08.-YTL tazminatın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vasisi tarafından temyiz edilmiştir. 
Yargıtay Kararı
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Dava, davalı yanın haksız eylemi sonucu kamu görevlisinin zarar görmesi nedeniyle davacı tarafından 2330 Sayılı Yasa gereğince ödenen nakdi tazminatın rücuen ödettirilmesi istemine ilişkindir. Yargıtay HGK`nun 23.02.2000 gün ve 2000/4-103 Esas ve 124 Karar sayılı ilamında açıklandığı üzere davacı idarenin yaptığı ödeme nedeniyle zarar verene kusuru oranında rücu hakkı bulunmaktadır. Kamu görevlisinin zararı, haksız eylemin meydana geldiği tarihte gerçekleşmiş olup, davalının sorumluluğu da aynı tarihte başlayacağından tazminatın haksız eylem tarihindeki koşullar itibariyle belirlenmesi gerekir. 
Somut olayda haksız eylemin 20.03.2004 tarihinde meydana geldiği, Nakdi Tazminat Komisyonu kararının ise 13.07.2006 tarihinde alındığı, bu kararın içeriğinden komisyon kararı tarihindeki en yüksek devlet memuru aylığı gözetilerek hesaplama yapıldığı anlaşılmaktadır. Haksız eylem tarihindeki en yüksek devlet memuru aylığı esas alınarak tazminatın belirlenmesi gerekirken, mahkemece olay tarihinden sonra alınan komisyon kararı tarihindeki ölçütlere göre belirlenen tazminatın rücuen ödettirilmesine karar verilmesi bozma nedenidir. 
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK`nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 19.01.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)