Geçim Kaynak ve Olanakları ile Borcun Ne Şekilde Ödeneceği Bilgisini İçermeyen Beyan Usule Uygun Mal Beyanı Değildir

Özet:Sanık, gerçeğe aykırı beyanda bulunmak suçundan yargılanmıştır. Borçlu, mal beyanında bulunurken geçim kaynak ve olanakları ile borcu ne şekilde ödeyeceğini bildirmelidir. Somut olayda, mal beyanı anılan koşulları taşımamaktadır. Usule uygun mal beyanı bulunmamasına rağmen atılı suçtan sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi hatalıdır.

 

 

YARGITAY 16.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 19.1.2009 Esas: 2008/8943 Karar: 2009/261

Geçim Kaynak ve Olanakları ile Borcun Ne Şekilde Ödeneceği Bilgisini İçermeyen Beyan Usule Uygun Mal Beyanı Değildir

– 2004 sayılı İCRA İFLAS KANUNU m.74,338

 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak suçundan sanık Cengizhan`ın İİK`nun 338. maddesi gereğince 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde sanık vekili tarafından temyiz edildiğinden, Yargıtay C.Başsavcılığı`nın bozma istemli tebliğnamesiyle dosya daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak, 
GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
İİK`nun 74. maddesindeki “Mal beyanı, borçlunun gerek kendisinde ve gerek üçüncü şahıslar yedinde bulunan mal ve alacak ve haklarında borcuna yetecek miktarın nevi ve mahiyet ve vasıflarını ve her türlü kazanç ve gelirlerini ve yaşayış tarzına göre geçim membalarını ve buna nazaran borcunu ne suretle ödeyebileceğini yazı ile veya şifahen icra dairesine bildirmesidir” şeklindeki düzenleme dikkate alındığında, sanığın 05.09.2007 tarihli mal bildiriminin, yaşam tarzına göre geçim kaynak ve olanakları ile, takip konusu borcun ne şekilde ödeneceğini içermemesi nedeniyle İİK`nun 74. maddesinde düzenlenen şartları taşır nitelikte mal beyanı olarak kabulü mümkün bulunmadığından isnat edilen suçun oluşmadığı anlaşılmakla, sanığın beraati yerine cezalandırılmasına karar verilmesi, isabetsiz olduğundan temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle, hükmün istem gibi BOZULMASINA, 19.01.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)