ECZANE SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

Daire:13
Tarih:2005
Esas No:2004/13069
Karar No:2005/1213
Kaynak:şahsi arşiv
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:ECZANE SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

T.C. YARGITAY
13.Hukuk Dairesi
Esas: 2004/13069
Karar: 2005/1213
Karar Tarihi: 01.02.2005
ÖZET : Davacıya ait Eczane de Sağlık Bakanlığı Teftiş kurulunun yazısı üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ve eczacılar odası görevlilerince yapılan 20.08.2003 günlü tespit sonucu tutulan tutanakla, eczane de eczacı ve çalışanlarına bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait olmayan Bağ-Kur’lara ait sağlık karneleri, küpürü kesilmiş ilaç, ve kesilmiş küpür bulunduğu tespit edilmiştir. Yine aynı gün ve aynı tarihli tutanakla bu kez eczacılar odasının görevlendirdiği yetkili tarafından aynı hususlar tespit edilerek davalı kuruma bildirilmiş, davalı bu bildirimleri ve tutanakları esas alarak sözleşmenin feshine karar vermiştir: taraflar arasında düzenlenen sözleşmenin feshe ilişkin hükümler kısmının 1/b bendine göre eczanede bulunan kime ait olduğu ispatlanamayan çok sayıda ilaç küpürü ya da küpürü kesilmiş ilaç bulundurulması ve bu ilaçların bedelinin asgari ücret tutarını aşması halinde sözleşmenin ( 1 ) yıl süre ile feshedileceği kararlaştırılmıştır. Davacının tutulan ve bu tutanaklar nedeniyle bedeli asgari ücret tutarını aşar şekilde küpürü kesilmiş ilaç ve kesilmiş küpür bulundurduğu bu suretle sözleşme hükümlerine muhalefet ettiği tartışmasızdır. Yine taraflar arasındaki sözleşmenin 6/b bendinde eczanelerin denetlenmesinde yetkili olan Bölge eczacı Odaları tarafından yapılan denetim sonucu tespit edilen usulsüzlüğün davalı kuruma bildirilmesi halinde de aynı fesih işleminin yapılacağı kararlaştırılmıştır. Dosyaya ibraz edilen 1. tutanak Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile beraber Eczacılar Odası görevlilerince tutulmuş 2. tutanak ise eczacılar odasınca tutulmuş olup, usulüne uygun tutulan tutanağa göre yapılan bildirinin sonucu sözleşme feshedilmiştir. Buna göre davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
(818 S. K. m. 202)
Dava: Taraflar arasındaki tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:
Karar: Davacı, İscehisar’da eczane sahibi olduğunu, davalı ile olan 01.01.2003 başlangıç tarihli sözleşmesinin 26.02.2004 günlü yazı ile sözleşmenin V. Bölüm 1/b maddesi uyarınca ( 1 ) yıl süre ile feshedildiğini, feshe dayanak 20.08.2003 günlü tutanağın sözleşmede belirlendiği şekilde usulüne uygun olarak tutulmadığını iddia ederek, fesih kararının haksız olduğunun tespiti ile iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı, tutanağın usulüne uygun olarak tutulduğunu, davacının sözleşmeye aykırı davrandığını savunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacıya ait Eczane de Sağlık Bakanlığı Teftiş kurulunun yazısı üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ve eczacılar odası görevlilerince yapılan 20.08.2003 günlü tespit sonucu tutulan tutanakla, eczane de eczacı ve çalışanlarına bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait olmayan Bağ-Kur’lara ait sağlık karneleri, küpürü kesilmiş ilaç, ve kesilmiş küpür bulunduğu tespit edilmiştir. Yine aynı gün ve aynı tarihli tutanakla bu kez eczacılar odasının görevlendirdiği yetkili tarafından aynı hususlar tespit edilerek davalı kuruma bildirilmiş, davalı bu bildirimleri ve tutanakları esas alarak sözleşmenin feshine karar vermiştir: taraflar arasında düzenlenen sözleşmenin feshe ilişkin hükümler kısmının 1/b bendine göre eczanede bulunan kime ait olduğu ispatlanamayan çok sayıda ilaç küpürü ya da küpürü kesilmiş ilaç bulundurulması ve bu ilaçların bedelinin asgari ücret tutarını aşması halinde sözleşmenin ( 1 ) yıl süre ile feshedileceği kararlaştırılmıştır. Davacının tutulan ve bu tutanaklar nedeniyle bedeli asgari ücret tutarını aşar şekilde küpürü kesilmiş ilaç ve kesilmiş küpür bulundurduğu bu suretle sözleşme hükümlerine muhalefet ettiği tartışmasızdır. Yine taraflar arasındaki sözleşmenin 6/b bendinde eczanelerin denetlenmesinde yetkili olan Bölge eczacı Odaları tarafından yapılan denetim sonucu tespit edilen usulsüzlüğün davalı kuruma bildirilmesi halinde de aynı fesih işleminin yapılacağı kararlaştırılmıştır. Dosyaya ibraz edilen 1. tutanak Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile beraber Eczacılar Odası görevlilerince tutulmuş 2. tutanak ise eczacılar odasınca tutulmuş olup, usulüne uygun tutulan tutanağa göre yapılan bildirinin sonucu sözleşme feshedilmiştir. Buna göre davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenle kararın davalı yararına BOZULMASINA, 01.02.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)