DOLANDIRICILIK – KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI

Daire:11
Tarih:2010
Esas No:2009/14580
Karar No: 2010/10571
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:245
İlgili Kavramlar:DOLANDIRICILIK KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI
T.C.
YARGITAY
11. Ceza Dairesi
TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2009/14580
Karar No : 2010/10571
Tebliğname No : 11 – 2009/148506
İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : A….2. Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 03/07/2006
NUMARASI : 2006/384
SANIK : Dursun Y., Hamza Furgan E.
SUÇ : Dolandırıcılık
HÜKÜM : Sanıkların, 5237 sayılı Yasanın 158/1-f, 43, 62/1, 52/2.mad.göre 2 yıl 1 ay ve 1020 YTL.apc.ile cz.
TEMYİZ EDEN : Sanık Hamza Furgan E. ve sanık Dursun Y. müdafii
TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Red, bozma

Olayın işleniş ve biçimi ve gelişimi gözönüne alınarak adli para cezasına esas olan tam gün sayısının alt sınırdan uzaklaşılarak tayin edilmesine rağmen, zararın ağırlığı, kastın yoğunluğu da gözetilmeden hapis cezasının alt sınırdan tayini ve sanıkların 11 adet manyetik bilgileri kodlanarak sahte üretilmiş yurtdışı kredi kartlarını temin edip değişik işyerlerinde alışverişlerde kullandıklarının iddia ve kabul olunması karşısında; lehe yasa karşılaştırmasının sahte oluşturulan kredi kartları nedeniyle 5237 sayılı yasanın 245/2, 43/1, aynı kartın kullanılarak haksız yarar sağlamaları nedeniyle 245/3, 43/1 maddeleri ile yapılması gerekirken anılan yasanın 158/1-f madde ve fıkrası ile karşılaştırma yapılması anılan madde ve fıkralarda öngörülen ceza miktarları nazara alındığında aleyhe temyiz bulunmadığından tebliğnamedeki bozma isteyen düşünceye iştirak edilmemiştir.
Hükmolunan ceza miktarı nedeniyle 8.2.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasa ile değişik CMK. nun 231. maddesinin uygulanma olanağı bulunmayan sanıklar hakkında, toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıklara yüklenen suçun sübutu kabul, oluş, soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı arttırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve dereceleri takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, suç tarihinde yürürlükte olan 765 Sayılı TCK. nu ile 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 Sayılı TCK. nun bütün hükümleri olaya uygulanıp ortaya çıkan sonuçların birbiriyle karşılaştırılması suretiyle lehe yasa belirlenerek sonucuna göre hüküm kurulmuş ve incelenen dosyaya göre verilen hükümde eleştiri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanıklar müdafilerinin suçların sabit olmadığına yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 04.10.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)