Doğum tarihinin düzeltilmesi isteminin gerçek yaşının tespiti için tam teşekküllü bir hastaneye gönderilerek sağlık kurulu raporu aldırılması zorunludur.

Özet: Doğum tarihinin düzeltilmesi isteminin gerçek yaşının tespiti için tam teşekküllü bir hastaneye gönderilerek sağlık kurulu raporu aldırılması zorunludur. Mahkemece, davacının yaşının tespiti için özel bir tıp merkezi tarafından düzenlenen tek hekim raporu ile yetinilip, davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya uygun bulunmamaktadır.


Y.18.HD Esas : 2009/10866 Karar : 2010/2139 Tarih : 15.02.2010

DAVA VE KARAR:

Davacı Ahmet Turan ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Emet Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay`ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 1/2/2008 günlü ve 2008/58-9 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 16/9/2009 gün ve Hukuk-2009/205603 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ KARARI: Davacı vekili dava dilekçesinde, davacının nüfus kütüğünde 25/10/1972 olan doğum tarihindeki doğum yılının 1974 olarak düzeltilmesini istemiş, mahkemece davanın kabulü yönünde hüküm kurulmuştur.

Yargıtay`ın yerleşik uygulamasına göre; bu tür davalarda, doğum tarihinin düzeltilmesi isteminin gerçek yaşının tespiti için tam teşekküllü bir hastaneye gönderilerek sağlık kurulu raporu aldırılması zorunludur. Mahkemece, davacının yaşının tespiti için özel bir tıp merkezi tarafından düzenlenen tek hekim raporu ile yetinilip, davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya uygun bulunmamaktadır.

SONUÇ:

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına (BOZULMASINA) ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına (GÖNDERİLMESİNE), oybirliğiyle karar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)