Dava Dilekçesinin İptaline Karar Verildiğinde Vekalet Ücreti Takdir Edilir

hukuk2dg7Yerel mahkemenin karar özeti;

DAVA    : Tüketici Tarafından Açılan Kart Aidat Bedelinin İadesi
DAVA TARİHİ    : 17/09/2009
KARAR TARİHİ    : 19/11/2009
Mahkememizde görülmekte bulunan Tüketici Tarafından Açılan Kredi Kartı davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı mahkememize vermiş olduğu dava dilekçesinde özetle davalı banka şubesinden bir çok kez kredi kullandığını, kendisinden defalarca dosya parası adı altında para kesildiğini, peşin ödeme komisyonu ve yıllıkta kart ücreti alındığını, bütün bu işlemlerin banka kayıtlarında mevcut olduğunu, ilgili bankadan istenip faizi ve kötüniyet tazminatıyla birlikte tarafına ödenmesini istemiştir.
Davalı vekili yazılı cevap dilekçesinde dilekçede noksan hususların bulunduğu ve yetki ilk itirazında bulunup, davanın reddine karar verilmesini dilemiştir.
HUMK 179. Maddesinde dava dilekçesinde yer alması zorunlu hususlar tek tek sayılmıştır. Buna göre dava dilekçesinde, tarafların ad ve soyadları ile adresleri, davanın konusu ( müddeabih ), vakıalar ( dava sebebi ) hukuki sebepler, açık bir şekilde iddia ve savunma, cevap süresi ile davacının veya vekilinin imzasının bulunması gerekir.
Davacı yanca mahkememize verilen dava dilekçesinde mahkemece hüküm altına alınması talep olunan miktar (dava değeri) açıkça gösterilmediği gibi davanın sebebi de açık ve anlaşılır değildir. Davacı dava dilekçesinde davalı bankadan bir çok kez kredi kullandığını, dosya parası, peşin ödeme komisyonu ve kart ücreti alındığını açıklamış, ancak kullanmış olduğu kredilere veya kesildiğini belirttiği paraların mahiyet ve miktarlarına ilişkin bir açıklamada bulunmamış, bu hususların tespitini mahkemeye bırakmıştır. Dava dilekçesinin bu yönler itibariyle yasada belirtilen şekil şartlarına uymadığı davalı vekilinin bu yönleri hedefleyen ilk itirazının süresinde ve yerinde olduğu anlaşılmakla dava dilekçesinin iptaline karar vermek gerekmiştir. YİBK.nun 1954/4-14 sayılı kararında açıklığa kavuşturulduğu üzere vekalet ücreti ve yargılama giderleri hususunda hüküm kurulmayarak  aşağıdaki karar verilmiştir.
HÜKÜM-Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere
1-Dava dilekçesinin HUMK 193/1 maddesi gereğince İPTALİNE
2- Davacının HUMK  193/1 ve 4 maddeleri gereğince iş bu kararın kesinleşmesinden itibaren 10 gün içinde eksik hususları giderir yeni dilekçe vermesi halinde yeniden harç alınmadan yargılamaya devam olunabileceğine,

 

Yargıtay  Bozma ilamı   :
YARGITAY
13. Hukuk Dairesi

ESAS NO    : 2010/1668
KARAR NO    : 2010/9308
Davacı, davalı bankadan birçok kez kredi kullandığını, dosya parası, peşin ödeme komisyonu,yıllık kart ücreti adı altında birçok kez para kesildiğini bildirerek bunların tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı davacının talebinin açık olmadığı ve miktarının da belirli olmadığından HMUK.un 193/1.maddesi hükmüne uygun olmadığını bildirerek davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, dava dilekçesinin HUMK 193/1.maddesi uyarınca iptaline karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Mahkemece, dava dilekçesinin HUMK’nun 193/1 maddesi gereğince iptaline karar verildiğine göre kendisini vekil ile temsil ettiren davalı vekili yararına vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken bu konuda hüküm tesis edilmemiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması HUMK.nun 438/7 maddesi hükmü gereğidir.
SONUÇ:Yukarıda  açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın hüküm fıkrasına “davalı vekili yararına 575 TL ücreti vekalet takdirine” ilişkin cümlenin yazılarak   kararın düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, 24.6.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)