CİNSEL SALDIRIDA SİLAH KULLANMAK

Daire:1
Tarih:2010
Esas No:2010/2194
Karar No:2010/7114
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:102
İlgili Kavramlar:Cinsel saldırıda silah kullanmak

T.C
Y A R G I T A Y
BİRİNCİ CEZA DAİRESİ

Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS NO : 2010/2194
KARAR NO : 2010/7114
TEBLİĞNAME : 1-B/2010/62706

V. Sevim’i kasten öldürmekten, cinsel istismardan, konut dokunulmazlığını bozmaktan ve izinsiz silah taşımaktan sanık A. Deveci’nin yapılan yargılanması sonunda: Hükümlülüğüne ilişkin (…) İkinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 28/09/2009 gün ve 6/237 sayılı hükmün duruşmalı olarak Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş ve hüküm kısmen re’sen de temyize tabi bulunmuş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle; sanığın duruşmaya müdafii göndermemesi nedeniyle duruşmasız olarak incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

TÜRK MİLLETİ ADINA

1) Sanığın cinsel saldırı suçunu silahla işlemesi nedeniyle 5237 sayılı TCK.nun 102/3.maddesi uyarınca yarı oranında artırılması gerektiğinin gözetilmemesi, aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
2) Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık A.Deveci’nin adam öldürme, cinsel saldırı, konut dokunulmazlığını bozma, 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçlarının niteliği tayin, cezayı azaltıcı bir sebep bulunmadığı takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde eleştiri nedeni dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin adam öldürme suçunda tahrikin varlığına, cinsel saldırı ve konut dokunulmazlığını bozma suçlarında sübuta, tüm suçlar yönünden takdiri indirimin uygulanması gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, adam öldürme suçu yönünden re’sen de temyize tabi bulunan hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi (ONANMASINA), 02/11/2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)