Çiftçilere Yapılan Doğrudan Gelir Desteği Ödemelerinin Haczi Mümkündür

Özet:Kural olarak borçlunun her türlü mal ve hakları haczedilebilir. Haczedilmezlik için İcra ve İflâs Kanunu`nda veya özel kanunlarda açık hüküm bulunması gerekir. Doğrudan gelir desteği ödemelerinin haczedilemeyeceği yönünde 2001 yılına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı`ndan sonraki Bakanlar Kurulu Kararlarında ve kanunlarda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, 2001 yılı dışındaki çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ödemelerinin haczi mümkündür.

 

 

YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ
Tarih: 15.1.2009 Esas: 2008/19508 Karar: 2009/574

– 2004 sayılı İCRA İFLAS KANUNU m.82

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlunun …………. Bankası ………….. Şubesindeki hesabında bulunan Doğrudan Gelir Desteği Primine 04.03.2008 tarihinde haciz konulması üzerine, adı geçen vekilinin anılan ödemelerin haczedilemeyeceğini ileri sürerek, haczin kaldırılması istemi ile icra mahkemesine başvurduğu görülmüştür.
Tarımda mevcut destekleme politikalarının değiştirilerek çiftçilere doğrudan gelir desteği sağlanması ve kayıt sisteminin oluşturulması amacı ile ülke çapında uygulama yapılmasına ilişkin 13.12.2001 tarihli ve 2001/3405 sayılı kararnameye eklenen 1. maddeye göre (çiftçilere yapılacak doğrudan gelir desteği ödemeleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarının alacaklarına mahsup edilemeyeceği) düzenlenmiştir. Bu açık hüküm karşısında 2001 yılına ilişkin çiftçilere yapılacak doğrudan gelir desteği ödemelerinin haczedilemeyeceğinin kabulü gerekir.
Ancak sonraki yıllara ilişkin ödemelerin yasal dayanağını teşkil eden Bakanlar Kurulu Kararlarında haczedilmezliğe ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı görülmektedir.
Çiftçilere yapılacak doğrudan gelir desteği ödemeleri 25.04.2006 tarihinde Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren 5488 sayılı Tarım Kanunu`nun 19. maddesinde düzenlenmiş olup, bu kanunda da anılan ödemelerin haczedilemeyeceğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
Kural olarak borçlunun her türlü mal ve hakkı haczedilebilir. Haczedilmezlik için İcra ve İflâs Kanunu`nda veya özel kanununda açık hüküm bulunması zorunludur. Doğrudan gelir desteği ödemelerinin haczedilemeyeceği yönünde 2001 yılına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı`ndan sonraki Bakanlar Kurulu Kararlarında ve 5488 sayılı Tarım Kanunu`nda herhangi bir hüküm bulunmaması dikkate alınarak, Hukuk Genel Kurulu`nun 09.04.2008 tarih ve 2008/12-310 Esas sayılı kararı gereğince dairemizin yeniden oluşan görüşü nedeniyle çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ödemelerinin haczinin mümkün olduğu sonucuna varılmıştır.
O halde, mahkemece, borçlunun haczedilmezlik şikayetinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 15.01.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

doğrudan gelir desteği önceden yargıtayın vermiş olduğu kararlarla haciz edilemiyodu,sanradan neden bi net açıklama getirilmemiş.bi net cevap alabilirmiyim.çiftçilerin savunma ve savunulma hakları yok mu?

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)