CEZAEVİNE SİM KART SOKMAYA ÇALIŞMAK

Daire:4
Tarih:2009
Esas No:2008/7105
Karar No:2009/7663
Kaynak:özel
İlgili Maddeler:tck 297
İlgili Kavramlar:Cezaevine sim kart sokmaya çalışmak tck 297/1 ,35 e uyar

T.C. BOZMA
YARGITAY
4. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2008/7105
Karar No : 2009/7663
Tebliğname No : 4 – 2008/66231

İNCELENEN KARARIN :

MAHKEMESİ : Mersin Çocuk 2.Mahkemesi
TARİHİ : 26.11.2007
NUMARASI : 07/20 – 07/2
SANIK(LAR) : Zeynep Erden
SUÇ(LAR) : İnfaz kurumuna yasak eşya sokma
SUÇ TARİHİ : 16.10.2007
HÜKÜM(LER) : Hükümlülük
TEMYİZ EDEN : O yer C.Savcısı
TEBLİĞNAMEDEKİ İSTEK: Ret

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1- Sanığın cezaevine sokmak isterken görevlilerce yapılan aramada ele geçirilen sim kartlarının elektronik haberleşme aracı olan cep telefonunun ayrılmaz bir parçası olması nedeniyle eylemin 5237 sayılı TCY’nın 297/1, 35. maddelerine uyduğu gözetilmeden; aynı Yasanın 297/2. madde ve fıkrasıyla hüküm kurulması,
2- Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan cezanın adli para cezası olması ve sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması karşısında; 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 23. maddesi ve 5271 sayılı CMK’nın 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilip verilmeyeceğinin tartışılmaması,
Yasaya aykırı ve O yer C.Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki temyiz isteminin reddi düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 14.04.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Osman YAŞAR A.Nasuhi KURDOĞLU Kemal KARACAN E.Saba ERTUĞRUL Ramazan ÖZKEPİR
Başkan Üye Üye Üye Üye

Karşılaştırıldı. Başkan
Yazı İşl.Müd.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)