Çatıya Konulan Reklam Panosuna İlişkin Kira Sözleşmesinde İmzası Bulunan Yöneticinin Ayrıca Yetki Almamış da Olsa Bu Sözleşmeden Doğan Uyuşmazlıkta Taraf Sıfatı Vardır

Özet:Dava, apartman çatısına konulan reklam panosu için kararlaştırılan kira bedelinin uyarlanması ve tahsili talebine ilişkindir. Dosya kapsamından, taraflar arasındaki kira sözleşmesinin apartman yöneticisi ile davalı şirket arasında yapıldığı anlaşılmaktadır. Yönetici tarafından imzalanan kira sözleşmesi taraflar arasında uygulanmıştır. Kira sözleşmesinde imzası bulunan yöneticinin, ayrıca yetki almamış da olsa sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkta taraf sıfatı bulunmaktadır.

YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİ
Tarih: 19.1.2009 Esas: 2008/8307 Karar: 2009/181

– 1086 sayılı HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU m.38

Taraflar arasındaki uyarlama davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Karar
Davacı M. Apartmanı Kat Malikleri Kurulu adına yönetici İhsan, apartman yönetimi ile davalı arasında yapılan 10.11.2000 tarihli 10 yıl süreli kira sözleşmesi ile apartman çatısının reklam panosu koyması için davalı şirkete kiralandığını, ilk iki yılın kirası karşılığında çatıda onarım yapılacağının ve 3., 4., 5. yılların kira parasının yıllık 2500 Dolar olarak kararlaştırıldığını, sonraki yıllar kirasının ise belirlenmediğini, aynı miktardan devamının yetersiz olacağını ileri sürerek yıllık kira parasının 5500 Dolar olarak uyarlanmasını ve 4.515,00.-TL kira alacağının tahsilini istemiştir.
Davalı, kira sözleşmesinde 6. ve diğer yıllar için kira artışının öngörülmediğini, istenen bedelin fahiş olduğunu savunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, 02.07.2006 tarihli Kat Malikleri Kurulu kararı ile kira bedelinin yükseltilmesi ve bu konuda işlem yapmak ve dava açmak için yöneticiye yetki verilmediği, bu nedenle yöneticinin kat maliklerini temsil yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle aktif husumet eksikliği nedeniyle davanın reddine karar verilmiş; karar, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Taraflar arasında düzenlenen ve davacı yöneticinin davaya dayanarak yaptığı 10.11.2000 tarihli kira sözleşmesinin apartman yöneticisi ile davalı şirket arasında imzalandığı anlaşılmaktadır. Kira sözleşmesini yöneticinin imzalaması ve taraflar arasında da bu sözleşmenin uygulandığı gözetildiğinde, kira sözleşmesini imzalayan yöneticinin davada taraf sıfatınında bulunduğunun kabulü gerekir. Mahkemece değinilen bu yön göz ardı edilerek, işin esasına girilip hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, 19.01.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)