Boşanma Protokolüne Dayanan Alacaklarda Görevli Mahkeme

YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
E:
2007/20848 K: 2008/3187 T: 28.02.2008

Dava dilekçesinde itirazın iptali icra inkâr tazminatının faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

YARGITAY KARARI

Temyiz isteminin süresiiçinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davada, boşanma davası ile kabul edilen protokolde yer alan küçük çocukların eğitim giderlerinin davalı baba tarafından karşılanmadığı, yapılan icra takibine itiraz edildiği ileri sürülerek itirazın iptali istenilmiş, mahkemece istemin reddine karar verilmiştir.

Ancak uyuşmazlık, TMK’nın 327. maddesi kapsamında iştirak nafakası mahiyetinde olan alacağa ilişkin olup, 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4/1. maddesinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından üçüncü kısım hariç olmak üzere kaynaklanan bütün davaların Aile Mahkemesinde görüleceği kabul edilmiş bulunduğundan ve görev hususu kamu düzenine ilişkin olduğundan re’sen görevsizlik kararı verilerek istem halinde dava dosyasının görevli ve yetkili Aile Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekirken uyuşmazlığın esası hakkında hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 28.02.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)