Boşanma – Manevi Tazminat – Birlik Görevlerinin Yerine Getirilmemesi Manevi Tazminat Nedeni Değildir

bosanmisÖzet:Davacı kadın, boşanma ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Birlik görevlerinin yerine getirilmemesi manevi tazminat nedeni değildir. Kişilik haklarına saldırı teşkil edecek başkaca olayın varlığı da ispat edilmemiştir. Manevi tazminat talep etme koşulları oluşmadığından bu yöndeki talebin reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ
Tarih: 21.1.2010 Esas: 2009/21597 Karar: 2010/1110 

– 4721 sayılı TÜRK MEDENİ KANUNU m.174

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda; mahalli mahkemece verilen hükmün, her iki dava yönünden temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan 12.11.2009 günü tebligata rağmen taraflar adına kimse gelmedi. İşin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kâğıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü. 
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle tefhim edilen kararda nafakalarla ilgili 19.09.2007 tarihli ara kararına atıf yapılarak hüküm kurulmuş olup, gerekçeli kararda da nafaka miktarlarıyla ilgili ara kararında gösterilen miktarlara uygun hüküm tesis edildiğinin anlaşılmasına göre davalı-karşılık davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- Birlik görevlerini yerine getirilmemesi manevi tazminat nedeni olamaz. Davacı-karşılık davalının kişilik haklarına saldırı teşkil eden başkaca bir olayın varlığı da kanıtlanmamıştır. Türk Medeni Kanunu`nun 174/2. maddesi koşulları oluşmadığından davacı-karşılık davalı kadının manevi tazminat isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ: Hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple manevi tazminat yönünden BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 21.01.2010

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)