Boşanma Kararı Verilip Kesinleşmedikçe Katılma Alacağı Talepli Dava İncelenemez

bosanma2Özet:Davacı kadın, davalı koca adına banka hesabındaki paranın edinilmiş mal olduğunu iddia ederek katılma alacağı talebinde bulunmuştur. Bu dava, taraflar arasındaki boşanma davası ile birleştirilmiştir. Katılma alacağı talepli davanın dinlenebilmesi için eşler arasındaki mal rejiminin sona ermiş olması gerekir. Mal rejimi ise boşanma veya ölüm ile sona erer. Açıklanan nedenlerle, boşanma kararı kesinleşmedikçe katılma alacağı talepli dava dinlenemez. Bu durumda davaların tefrik edilmesi ve boşanma davasının sonucu beklenmesi gerekir.

YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ
Tarih: 4.2.2010 Esas: 2009/21999 Karar: 2010/1784

– 1086 sayılı HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU m.43,46
– 4721 sayılı TÜRK MEDENİ KANUNU m.225

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda; mahalli mahkemece verilen hüküm, her iki dava yönünden temyiz edilmekle evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının aşağıdaki bentler kapsamı dışında temyiz itirazları yersizdir.
2- Davalının maddi ve manevi tazminatlar talebi bakımından olumlu-olumsuz bir hüküm kurulmaması usul ve yasaya aykırıdır.
3- Davacı kadın birleşen davasında, davalı koca adına olan banka hesabındaki paranın edilinmiş mal olduğunu iddia ederek katılma alacağı isteğinde bulunmuştur. Açılan bu dava boşanma davası ile birleştirilmiştir. Bu isteğin incelenebilmesi için eşler arasındaki mal rejiminin sona ermesi zorunludur (TMK. md. 225/2). Boşanma hakkındaki hüküm kesinleşmedikçe, bu isteğin incelenebilmesi mümkün bulunmadığından davanın tefriki ile boşanma davasının sonucunun beklenmesi gerekirken yazılı şekilde işin esası hakkında hüküm kurulması isabetsizdir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün; yukarıda 2 ve 3. bentlerde yazılı nedenlerle BOZULMASINA, 3 no`lu bozma nedenine göre bu yöne ilişkin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, bozma kapsamı dışında kalan yönlerin ise yukarıda 1. bentte açıklanan nedenle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 04.02.2010+

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)