Boşanma Davasındaki İddiaların Hasız Fiil Olarak Değerlendirilip-Değerlendirilemeyeceği


YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E:
2007/5147 K: 2008/1302 T: 07.02.2008

 

Davacı S. vekili tarafından, davalı Z. aleyhine 29.08.2002 gününde verilne dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 23.11.2006 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kâğıtlar incelenerek gereği düşünüldü.

Dava, haksız eylem nedeniyle kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu iddiasından doğan manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece istemin bir bölümü kabul edilmiş, kararı davalı taraf temyiz etmiştir.

Davacı, davalının daha önce aralarında görülen boşanma davasındaki dava dilekçesinde, aralarında davacının yurtdışında doğup büyüyenler gibi serbest hareket etmesinden kaynaklanan geçimsizlik bulunduğunu belirttiği “benden sana aile olmaz, git başının çaresine bak” biçiminde haber yolladığını ileri sürerek boşanma nedenlerini açıkladığı, ayrıca yargılama sırasında tanık beyanlarına karşı diyeceği sorulan davalının “ben 62 yaşındayım, bugüne kadar geçinip de şimdi ayrılmak istiyorsam bunun mutlaka bir sebebi vardır, ben davalının zina yaptığına bizzat şahit olduğum için bu davayı açtım” biçiminde açıklamaalrda bulunduğunu, bu şekilde kendisini asılsız biçimde zina yapmakla suçlamasının kişilik haklarına saldırı oluşturduğunu ileri sürerek manevi tazminat istemektedir.

Dava konusu edilen sözlerin boşanma davasına ilişkin dilekçede yer alan dava sebebinin diğer bir anlatımla iddianın kanıtlanması amacıyla söylendiği, iddia ve savunma sınırları içinde kaldığı anlaşılmış olup davacının kişilik haklarına saldırı olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu itibarla davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararınyukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 07.02.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)