Boşanma – Affedilen Önceki Olaylar Nedeniyle Kusur Atfedilemez

bosanmaÖzet:Dava, boşanma talebine ilişkindir. Davacı tanıklarının beyanlarında geçen olaylardan sonra taraflar bir müddet birlikte yaşamışlardır. Bu durumda davacının, davalıdan kaynaklanan kusurları affettiği, en azından hoşgörü ile karşıladığının kabulü gerekir. Affedilen önceki olaylar nedeniyle artık davalıya kusur atfedilemez. Tarafların bir araya gelmelerinden sonraki olaylarda ise davacı daha fazla kusurludur. Bu halde davalı yararına maddi ve manevi tazminata karar verilmesi gerekirken, bu isteklerin reddi hatalıdır.

YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ
Tarih: 1.2.2010 Esas: 2008/20167 Karar: 2010/1409
– 4721 sayılı TÜRK MEDENİ KANUNU m.166,174

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda; mahalli mahke- mece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup, gereği görüşülüp düşü- nüldü.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle boşanmaya sebep olan olaylarda davacının ağır kusuru yanında davalı da az da olsa kusurlu olup, Türk Medeni Kanunu`nun 166/2. maddesi koşullarının gerçekleşmiş bulunmasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- Davacı tanıklarının beyanlarında geçen olaylardan sonra tarafların Amerika`ya gittikleri ve bir süre beraber yaşadıkları anlaşılmaktadır. Bu durumda davacının, davalıdan kaynaklanan birleşme öncesine ait kusurları affettiği, en azından hoşgörüyle karşıladığı kabul edilir. Bu olaylar nedeniyle artık davalıya kusur atfedilemez. Biraraya gelmelerinden sonraki dönemde ise davacının eşine fiziki şiddet uyguladığı, davalının da eşini tutuklatmakla tehdit ettiği toplanan delillerle gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu olaylara göre, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında davacının ziyade kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Hal böyleyken davalının ağır kusurlu kabul edilmesi ve davalı yararına uygun maddi ve manevi tazminat takdiri gerekirken, bu isteklerinin reddi isabetsizdir.
SONUÇ: Hükmün yukarıda 2. bentte açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 01.02.2010

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)