Borçluya iki defa ödeme emri tebliğ edilmesi


YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E: 2008/381 K: 2008/3278 T: 25.02.2008

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlu hakkındaki genel haciz yolu ile icra takibi başlatılmış, takip talebi ve ödeme emrinde borçlunun iki ayrı adresi bildirilmiştir. Bunlardan …. adresine çıkarılan ödeme emri 14.11.2006’da; ….. adresine çıkarılan ödeme emri ise 01.11.2006 tarihinde borçluya tebliğ edilmiştir. Borçlu tarafından 21.11.2006’da İcra Mahkemesi’ne müracaat edilerek ödeme emrinin iptali şikâyetinde bulunulmuştur. Borçluya iki kez ödeme emri tebliğ edildiğine göre (14.11.2006’da kendisine tebliğ edilen ödeme emri tebligat dolayısıyla) borçlunun mahkemeye başvurusu İİK’nın 16. maddesinde belirtilen yasal 7 günlük sikâyet süresi içerisindedir. Borçluya ikinci kez ödeme emri tebliği ile yeni bir hak tanınmış bulunmaktadır. O halde mahkemece işin esası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı biçimde istemin süre aşımından reddi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarını kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 25.02.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.


 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)