Bonoya Dayalı Olarak; Borçlunun İkametgahında, Bonoda Yazılı Yetkili Yerde, Bonoda Yazılı Ödeme Yerinde veya Yazılmamışsa Düzenlendiği Yerde Takip Yapılabilir

Özet:Dava, kambiyo senetlerine mahsus yolla yapılan icra takibinde yetki itirazına ilişkindir. Bonoya dayalı olarak; borçlunun ikametgahında, bonoda yazılı yetkili yerde, bonoda gösterilen ödeme yerinde veya yazılmamış ise düzenlendiği yerde icra takibi yapılabilir. Bu yerlerden birini tercih etme hakkı alacaklıya aittir. Somut olayda, bonoda yazılı yetkili yerde icra takibi yapılmıştır. Bu durum karşısında yetki itirazının reddi gerekir.

 

 

YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 12.1.2009 Esas: 2008/19725 Karar: 2009/132

– 1086 sayılı HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU m.9,23,27
– 2004 sayılı İCRA İFLAS KANUNU m.50,167
– 6762 sayılı TÜRK TİCARET KANUNU m.620,667,688,689

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Takibe konu edilen bonolarda keşideci adresi “Seyhan-Adana” olarak belirtildiği ve ihtilaf vukuunda Aydın mahkemelerinin yetkili kılındığı anlaşılmaktadır.
İİK`nun 50/1. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken HUMK`nun 9. vd. maddelerinde düzenlenen yetki kurulları gereğince, bonoya dayalı takipler; borçlunun ikametgahının bulunduğu yerdeki icra dairesinde, bonoda öngörülen yetkili icra dairesinde, bonoda gösterilen ödeme yerinde yahut bonoda ödeme yeri gösterilmemişse, bononun düzenlendiği yer icra dairesinde, (TTK`nun 620, 667, 688, 689/2. maddeleri) yapılabilir. Bu yerlerden birini tercih etme hakkı alacaklıya aittir. Alacaklının yukarıda sayılan yerlerden bonoda gösterilen yetkili yerde icra takibi başlatılmasında herhangi bir usulsüzlük yoktur.
O halde, mahkemece, yukarıdaki ilkeler gözetilerek borçlunun yetki itirazının reddi ile, diğer itirazlarının incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde bu itirazın kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 12/01/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)