BAŞKA SUÇTAN TUTUKLUNUN İSTİNABESİ

Daire:11
Tarih:2010
Esas No:2010/1346
Karar No: 2010/10344
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:

İlgili Kavramlar:BAŞKA SUÇTAN TUTUKLUNUN İSTİNABESİ
Mahkemenin yoklukta verdiği 14.02.2008 gün ve 2007/198 esas 2008/39 karar sayılı mahkumiyet hükmünün tebliğ edildiği tarihte cezaevinde olduğu anlaşılan sanığa 7201 sayılı Tebligat Kanunun 19. maddesine aykırı olarak aynı yasanın 35. maddesine göre yanlış adrese tebligat yapılması ve ayrıca ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 30.06.2009 gün, 5-81/196 sayılı kararında gösterildiği üzere, CMK.nun 232/6 ve 34/2.maddelerine uygun olarak kararda temyizin başlangıcı ve yasa yoluna başvuru yönteminin usulüne uygun olarak gösterilmemesi nedeniyle öğrenme üzerine 26.01.2009 tarihinde yapılan temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşılmakla, yerel mahkemenin 08.04.2009 günlü temyiz isteminin reddine ilişkin ek kararı kaldırılarak yapılan incelemede;
Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 10.06.2008 gün ve 148/169 sayılı kararında da açıklandığı üzere, sorgusunun yapıldığı tarihte başka suçtan yargı çevresi dışında tutuklu bulunan sanığın 5271 sayılı CMK.nun 196.maddesi uyarınca duruşmada hazır bulundurulması sağlanıp, sorgusunun yapılması gerektiği gözetilmeden istinabe yoluyla alınan sorguyla yetinilerek yokluğunda yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükümlerin bu sebepten dolayı, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, mahkumiyete ilişkin hükümler kesinleşmediğinden infazın durdurulmasına, başka suçtan tutuklu veya hükümlü olmaması halinde sanığın derhal serbest bırakılmasının temini için Yargıtay C.Başsavcılığına müzekkere yazılmasına, 30.09.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)