BASİT CİNSEL SALDIRI

Daire:5
Tarih:2010
Esas No:: 2010/2229
Karar No: 2010/7067
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:105
İlgili Kavramlar:BASİT CİNSEL SALDIRI

T.C.
YARGITAY
5. Ceza Dairesi
TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2010/2229
Karar No : 2010/7067
Tebliğname No : 5 – 2009/67798

Irza geçmeye teşebbüs ve mesken masuniyetinin ihlali suçlarından sanık M. K.’ın bozma üzerine yapılan yargılanması sonunda; eylemi basit cinsel saldırıya teşebbüs niteliğinde görülerek bu suçtan ve mesken masuniyetinin ihlali suçundan mahkümiyetine dair, Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 20.10.2008 gün ve 2008/101 Esas, 2008/269 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
Sanığın katılanın vücudunu okşamak suretiyle gerçekleştirdiği eyleminin tamamlanan basit cinsel saldırı suçuna uyduğu gözetilmeden teşebbüs hükümleri uygulanmak suretiyle eksik ceza tayini,
Mesken masuniyetinin ihlali suçunun takibi şikayete bağlı olsun veya olmasın 5560 sayılı Yasanın 24. maddesi ile değişik CMK.nun 253. maddesine göre uzlaşma kapsamında kaldığı, uzlaşmanın ise bir kovuşturma şartı olduğu nazara alınarak 5271 sayılı Yasanın 253 ve 254. maddeleri uyarınca uzlaştırma işlemi yapılması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 03.02.2009 tarih ve 2008/11-250 E. 2009/13 K. sayılı kararında da belirtildiği üzere hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinde dikkate alınacak zararın maddi zarar olduğu, manevi zararı kapsamadığının belirtilmesi ve olayda da katılanın dosyaya yansıyan maddi bir zararının da bulunmadığı gözetilmeden katılanın zararının giderilmemesi nedeniyle 5271 sayılı CMK.nun 231. maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,
Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK.nun 321 ve 326. maddeleri uyarınca hükmün BOZULMASINA, 30.09.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)