Alt Sınırı 5 Yıl ve Daha Fazla Hapis Cezası Gerektiren Suçta Sanığın Talimatla ve Müdafi Olmaksızın Alınan İfadesi ile Yetinilemez

hapisÖzet:Sanık, adam öldürme ve yağma suçlarından yargılanmıştır. Alt sınırı 5 yıl ve daha fazla hapis cezası gerektiren suçlardan dolayı yapılan yargılamalarda, sanık hazır edilerek savunmasının yeniden alınması gerekir. Talimat mahkemesinde ve müdafi olmaksızın alınan sanık ifadesi ile yetinilerek hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.
YARGITAY 1.CEZA DAİRESİ
Tarih: 2.2.2010 Esas: 2009/10312 Karar: 2010/545 

– 5271 sayılı CEZA MUHAKEMESİ KANUNU m.150,193,196

Adam öldürmek ve yağma suçlarından Adil hakkında verilen hüküm dairemizce onanarak kesinleşmiş olup 01.06.2005 tarihinde 5237 Sayılı Yasanın yürürlüğe girmesi nedeniyle yeniden duruşma açılarak TCK.nun 82/1, 149/1, 73. maddeleri gereğince hükümlülüğüne dair (SİİRT) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 18.09.2008 gün ve 112/176 sayılı kararın Yargıtay`ca incelenmesi hükümlü vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile dairemize gönderilmekle incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hükümlü Adil hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 82/1-h, 53, 149/1-d-h, 53. maddeleri gereğince kurulup, Yargıtay 1. Ceza Dairesi`nin 07.02.2008 tarihli kararıyla ONANMAK suretiyle kesinleşen hükümlerden sonra duruşma açılarak yazılı şekilde cezaların içtima ettirilmesinde bozma nedeni dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, hükümlü müdafiinin bir nedene dayanmayan ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
1- Alt sınırı beş yıl hapis cezasını gerektiren suçlardan yargılanma halinde, hükümlü hazır edilerek savunmasının yeniden alınması gerektiği düşünülmeden, talimat mahkemesinde müdafii olmaksızın alınan ifadesi ve huzurda bulunan hükümlü müdafiinin beyanı ile yetinilmek suretiyle 5271 sayılı CMK`nun 150/3, 193 ve 196. maddelerine muhalefetle son hükmün kurulması,
2- Denetime olanak verecek biçimde yargılamaya konu dava dosyasının aslı ve mümkün olmadığı takdirde onaylı onama ilamı getirtilmeden, yazılı şekilde yargılanmaya devam ederek infaz dosyası ile yetinilerek hüküm kurulması,
Usule aykırı ve hükümlü müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, sair cihetleri incelenmeksizin öncelikle bu nedenlerle, kısmen resen de temyize tabi hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak BOZULMASINA, 02.02.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)