12 YAŞINI DOLDURMAMIŞ ÇOCUKLAR HAKKINDA, KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRE KARAR VERME YETKİ VE GÖREVİ HK.

Daire:17
Tarih:2010
Esas No:2010/2499
Karar No:2010/6297
Kaynak:ÖZEL
İlgili Maddeler:5395 SAYILI YASA 5, TCK 31/1
İlgili Kavramlar:12 Yaşını dorldurmamış çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyivi tedbire karar verme yetki ve görevi hk.
YARGITAY İLAMI
MAHKEMESİ:Mut Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ :30.12.2009
NUMARASI :2009/79-85
DAVACI :MUT C.BAŞSAVCILIĞI

Taraflar arasındaki koruyucu ve destekleyici tedbirin istemine ilişkin davada Mut Asliye Ceza ve Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeniyle yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içerisindeki tüm belgeler incelendi gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava 12 yaşını doldurmamış olması nedeneyli ceza sorumluluğunun bulunmadığı gerekçesi ile kovuşturulmasına yer olmaidığına karar verilen çocuk hakkındta 5237 S.TCK’nun 31/1 ve 5395 S. Çocuk Koruma Kanununun 5. maddesi uyarınca suça sürüklenen çocuklar hakkında Koruyucu ve Destekleyici Tedbir kararı verilmesi istemine ilişkindir.
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunun çocukların korunmasına hakların ve esenliklerin güvence altına alınmasına ilişkin usül ve esasların düzenlenmesini amaç eden 1. maddesi ile Koruma ihtiyacı olan çocuklar ile suça süreklenin çocuklar ayrı ayrı tutulmuş ve aynı kanunun 3/1-a maddesi ile “Korunma ihtiyacı olan çocuk” ve 3/a-2 maddesi ile “Suça sürüklenen çocuk” kavramları ayrı ayrı tanımları yapılmıştır.
Aynı kanunun 3. maddesinin 1. fıkrasının c bendi ile 7/1 maddeleri uyarınca Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin “Çocuk hakimi tarafından alınacağı, görevli mahkemeler yönünden ise suç sürüklenen çocuklardan söz etmeyen geçinci 1. maddesinin 4. fıkrasında, çocuk mahkemesi bulunmayan yerlerde bu mahkeme kurulup göreve başlanıncaya kadar Korunma ihtiyacı çocuklar hakkında tedbir kararlarının, görevli aile ve Asliye hukuk mahkemelerince alınacağı, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunun 26. maddesinin 1-2 ve 3 fıkrası ile bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin usül ve esaslar hakkındaki 4. maddesindeki e fıkrası ile “Mahkeme: çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerini, çocuk mahkemesi bulunmayan yerlerde aile yada Asliye Hukuk Mahkemeleri ile Ceza Mahkemelerini” demekle ve çocuk mahkemesi bulunmayan yerlerde görevli mahkemelerin çocuk mahkemeleri sıfatı ile yargılama yapacaklarına dair hüküm bulunmadığından suça sürüklenen çocuklarda ceza mahkemelrei yetkili kılınmıştır.
Somut olayda, hakkında tedbir kararı alınması istenilen küçüğün suçun şüphelisi oluduğu, mağduru olmadığı anlaşıldığından bu durumda uyuşmazlığın yetkili ve görevli Asliye Ceza Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; HUMK’un 25 ve 26. maddeleri gereğince Mut Asliye Ceza Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 02.07.2010 gününde oy birliği ile karar verildi.

Başkan V. Üye Üye Üye Üye

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)