Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/18-137 E., 2008/153 K.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/18-137 E., 2008/153 K.

İçtihat Özeti: Askeri öğrencinin veya kefilinin yüklenme senedinde harcama kalemleri arasında açıkça yer almayan giderlerden sorumlu tutulmalarına olanak bulunmamaktadır.
İçtihat Metni :

Taraflar arasındaki “eğitim ve öğretim alacağının tahsili” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (Ankara Ondokuzuncu Asliye Hukuk Mahkemesi)’nce davanın A… yönünden reddine, diğer davalılar yönünden kısmen kabulüne dair verilen 07.06.2005 gün ve 2004/112 E.-2005/262 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay Onsekizinci Hukuk Dairesi’nin 09.11.2006 gün ve 2006/6827 E.-2006/8826 K. sayılı ilamı ile;

 (…Davacı vekilinin aşağıda belirtilen karar düzeltme sebepleri dışında gösterdiği nedenlerden hiçbirisi HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallere uygun olmadığından Reddine,

Ancak;

Dosya içerisinde bulunan ve İzmir Onyedinci Noterliği’nce 17.08.1999 günü ve 20387 yevmiye numarası ile düzenlenen ve davalı öğrencinin velisi tarafından imzalanan yüklenme senedinde “Silahlı Kuvvetler adına öğrenci olarak giriş şartlarına uygun şekilde kayıt ve kabulüm yapıldığı takdirde subay çıkıncaya kadar yürürlükle bulunan … kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge vesair mevzuat hükümlerini kabul ettiğimi” şeklinde taahhütte bulunulmuştur.

5401 sayılı Askeri Öğrencilerden Başarı Göstermeyenler Hakkındaki Yasa’nın 3. maddesine göre; “sağlık sebepleri dışında okullarla yüksek öğrenim kurumlarından çıkarılan öğrencilere Devlet tarafından yapılan bilumum masraflar faizi ile birlikte mukavelesi gereğince Ödettirilir.” Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik’e 13.02.1992 tarih 21141 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak eklenen değişiklik gereğince askeri okullardan başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilen öğrencilerin sorumlu oldukları masraflar belirtilmiş, bu durumdaki öğrencilerin sorumlu olduğu masraf kalemleri arasında personel ve amortisman giderleri de sayılmıştır.

Somut olayda davalı E…. adına velisi A… tarafından askeri okula giriş esnasında verilen yüklenme senedinin düzenlendiği tarihte yukarıda sözü edilen yasa ve yönetmelik hükümleri yürürlüktedir ve bunlar bilinerek yüklenme senedi imzalanmıştır. Yüklenme senedi içeriğinde ise, yasa ve yönetmelik hükümlerinin kabulü taahhüt edildiğine göre, davalının sorumlu olacağı masraflar arasında personel ve amortisman giderlerinin de dahil edilmesi gerekirken yerinde olmayan bilirkişi raporları doğrultusunda hüküm kurulmasının ve ayrıca mahkemece, davalı A… aleyhine açılan dava, taraf olmadığı gerekçesiyle husumetten ret edilmiştir. Bu duruma göre, davalı vekiline Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 7. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarı geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmedilmemiş olmasının yanlışlığına değinilerek yerel mahkeme kararının bozulması gerekirken, personel ve amortisman giderlerinin tazminat miktarına dahil edilmemesi yönünde hükmün onandığı, yukarıda açıklanan bozma sebebinin yanında ikinci bir sebepten dolayı yerel mahkeme kararının bozulduğu bu kez yapılan incelemeden anlaşıldığından, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüne, Dairemizin 11.04.2006 gün ve 2006/1947-3000 sayılı bozma kararının kaldırılmasına, yerel mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı Bozulmasına…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Temyiz Eden: Davacı vekili

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22.11.2006 gün ve E: 2006/15-743 K: 2006/740 sayılı; 29.12.2006 gün ve E: 2006/18-757 K: 2006/763; 02.05.2007 gün ve E: 2007/18-229 K: 2007/238; 03.10.2007 gün ve E: 2007/18-643 K: 2007/714; 03.10.2007gün ve E: 2007/18-644 K: 2007/715; 31.10.2007 gün ve E:2007/18-785 K: 2007/806; 31.10.2007 gün ve E: 2007/18-796 K: 2007/800;14.11.2007 gün ve E: 2007/18-863 K: 2007/836; 05.12.2007 gün ve E:2007/18-913 K: 2007/948 sayılı kararlarında da aynı ilke benimsenerek, öğrenci ve yasal temsilcisi ile personel ve amortisman giderlerinin hesaplamaya dahil edilmemesi yönündeki mahkeme kararında bir isabetsizlik bulunmamasına göre, usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması gerekir.

Sonuç: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile direnme kararının yukarıda açıklanan gerekçelerle (ONANMASINA), 20.02.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)