Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

Stajyer Avukata Yapılan Tebliğ

Gerekçeli kararın stajyer avukata tebliği geçerli midir? Hukuk Genel Kurulu Kararı Hukuk Genel Kurulu 2017/1287 E. , 2019/90 K. – Ankahukuk

Kira İlişkisi Bitmeden Hor Kullanma Tazminatına Karar Verilemez.

Kira sözleşmesi devam ederken kiracının geri verme yükümlülüğü doğmadığı gibi hor kullanma tazminatı borcu da doğmaz. T.C. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Esas No:2015/8886 Karar No:2016/3511 K. Tarihi:28.04.2016 MAHKEMESİ : Sulh Hukuk Mahkemesi Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı alacak […]

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2007/19-50 E., 2007/50 K.

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2007/19-50 K. 2007/50 T. 7.2.2007 • İTİRAZIN İPTALİ ( Banka Kredi Kartı Borcundan Kaynaklanması ve Davacının Banka Olması Nedeniyle Görevli Mahkemenin Genel Mahkemeler Olduğu ) • BANKA KREDİ KARTI BORCUNDAN KAYNAKLANAN DAVA ( İtirazın İptali – Davacının Banka Olması Nedeniyle Görevli Mahkemenin Genel Mahkemeler Olduğu ) İçtihat ÖZETİ : […]

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2006/2-591 E., 2006/624 K.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas no: 2006/2-591 Karar no: 2006/624 Tarih: 04.10.2006 İçtihat Konusu : Aile Konutunun Satışı için diğer Eşin Açık Rızası Gereklidir. İçtihat özeti: Davacı, üzerinde aile konutu şerhi bulunmayan dava konusu meskenin tapuda kayden malik olan eşi tarafından, kendisinin rızası alınmadan davalılara satıldığını, söz konusu taşınmazın aile konutu olduğunu iddia ederek davalılar adına […]

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2004/3-718 E., 2004/644 K.

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas no : 2004/3-718 Karar  no: 2004/644 Tarih : 8.12.2004 İçtihat konusu: Kira Artışı ve Kira Tespit Davası DAVA : Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: Dava, kira tespiti istemine ilişkindir. A. Davacı İsteminin Özeti: Davacı kiralayan/malik Limitet Şirket vekili […]

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 1997/15-461 E., 1997/729 K.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu içtihatı Tarih:24.9.1997, Esas no:1997/15-461, Karar no:1997/729 İçtihat konusu: Satış Vaadinin Tapuya Şerhinden Sonra Konan Haciz ve Şikayet DAVA : Taraflar arasındaki davadan dolayı, bozma üzerine direnme yoluyla Mersin İcra Tetkik Merciine verilen 24.1.1997 gün ve 1996/1402-1997/417 sayılı kararın bozulmasını kapsayan ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu`ndan çıkan 2.5.1997 gün, 1997/15-201 Esas, […]

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 1987/12-606 E., 1998/257 K.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu T:24.2.1988, E:1987/12-606, K:1988/257 İçtihat konusu: Sıra cetveline itiraz DAVA: Taraflar arasındaki “şikayet” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara İcra Hakimliğince şikayetin kabulüne dair verilen 17.7.1985 gün ve 1151-1151 sayılı kararın incelenmesi davalılardan iflas idaresi tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 3.6.1986 gün ve 1985/11971-1986/6664 sayılı ilamı ile; ( … […]

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 1992/11-217 E., 1992/333 K.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu T:13.05.1992, E:1992/11-217, K:1992/333 İçtihat konusu: Vadeden Sonra Yapılan Cironun Alacağın Temliki Hükümlerine Tabi Olması gerekir. DAVA : Taraflar arasındaki “menfi tesbit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 13.12.1989 gün 1988/1279-1989/980 sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine; Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin […]

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2008/3339 E., 2008/6157 K.

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008/3339 Karar No : 2008/6157 Tarih : 08.04.2008 İçtihat konusu: Zamanaşımı itirazı bulunmamasına rağmen davanın bu nedenle reddedilmesi hakkında içtihat. Dava dilekçesinde 792,40 YTL rücuan alacağın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın ve yargılamanın iadesi isteminin reddi cihetine gidilmiş, hüküm Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 19/2/2008 tarih […]

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2002/15-846 E., 2002/907 K.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2002/15-846 E., 2002/907 K. içtihatı İçtihat özeti: Gayrimenkulün kötüniyetli üçüncü kişiye devrinin iptali DAVA : Taraflar arasındaki “tasarrufun iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul Asliye 7. Ticaret Mahkemesi’nce davanın kısmen kabul, kısmen reddine dair verilen 21.12.1999 gün ve 1996/170 – 1999/1383 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili ve dahili davalılar ile […]