Yargıtay 3.Hukuk Dairesi

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2002/458 E., 2002/920 K.

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ Esas no. 2002/458 Karar no. 2002/920 Tarihi. 29.1.2002 İÇTİHAT ÖZETİ : Alacaklı kısmi dava açarken fazlaya ilişkin hakkını saklı tutmuş ise, mahkemenin görevi dava edilen alacak miktarına göre değil, alacağın tamamına göre belirlenir. Davamızda, davacının almaya hak kazandığı tazminatın tamamı 6.208.723.764 liradır ve davacı fazlaya ilişkin hakkını saklı tutmuştur. Bu durumda, […]

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2002/2522 E., 2002/2896 K.

T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas no: 2002/2522 Karar no: 2002/2896 Karar Tarihi: 26.03.2002 İçtihat özeti: Nişanlanmaktan kaynaklanan davalar, nişanın bozulduğu tarihten itibaren bir sene sonra sakıt olur. Dava dilekçesinde 1.592.000.000 lira değerindeki eşyaların aynen olmadığında bedelinin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü ile 1.416.890.000 liranın tahsili cihetine gidilmiş, hüküm […]

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2008/3339 E., 2008/6157 K.

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008/3339 Karar No : 2008/6157 Tarih : 08.04.2008 İçtihat konusu: Zamanaşımı itirazı bulunmamasına rağmen davanın bu nedenle reddedilmesi hakkında içtihat. Dava dilekçesinde 792,40 YTL rücuan alacağın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın ve yargılamanın iadesi isteminin reddi cihetine gidilmiş, hüküm Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 19/2/2008 tarih […]

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2004/2920 E., 2004/2731 K.

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ Esas : 2004/2920 Karar : 2004/2731 Tarih : 25.3.2004 İçtihat konusu: Taraf Ehliyeti ve Mirasçıların Davaya Devam Etmesi hakkında… DAVA : Dava dilekçesinde 119.612.222 liralık takibe vaki itirazın iptali ile % 40 inkar tazminatının masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. […]

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2005/10944 E., 2005/13157 K.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2005/10944 E., 2005/13157 K. İÇTİHAT ÖZETİ : Davada, ecrimisil ve kira alacağının faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Somut olayda, davacıya ait işyerinin davadışı oğlu tarafından davalıya kiraya verildiği, davacı ile davalı arasında bir kira ilişkisinin bulunduğu sabittir. O halde; davanın ıslah edilmiş şekline göre, yani kira sözleşmesine göre […]

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2008/1871 E., 2008/3679 K.

Yargıtay 3.Hukuk Dairesi 2008/1871 E.,2008/3679 K. İçtihat Özeti: Paydaşlar, kural olarak, intifadan men edilmedikçe birbirinden ecrimisil isteyemezler. ancak, muris tarafından kurulan fabrika, otel, fırın gibi hasılat getiren ticari amaçlı ortak yerler için intifadan men koşulu aranmaz. İçtihat Metni : Dava dilekçesinde, 2.150 YTL ecrimisilin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi […]

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2007/19271 E., 2008/860 K.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2007/19271 E., 2008/860 K. İçtihat Özeti: Herkes yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. Yardım nafakası isteyenin kusuru ile yardıma muhtaç duruma düşmesi, yükümlüyü borcundan kurtarmaz. Aile bağlarının temelinden sarsılması halinde nafaka yükümlülüğünün ortadan kalkacağı kabul edilmektedir. Aile bağları kusuru ile zayıflamasına rağmen, oğlun […]

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2008/1639 E., 2008/3514 K.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2008/1639 E., 2008/3514 K. İçtihat Özeti: Zamanaşımına uğramış çek sebebiyle kambiyo hukukundan doğan haklar yitirilir ise de, temel hukuki ilişkiye dayanılarak bir tahsil davası açılabileceği gibi, Türk ticaret kanununun 644. maddesinde düzenlenen sebepsiz zenginleşme davası da açılabilir. Menfi tespit davasında ispat yükü kural olarak alacaklıya düşer. Ancak davayı açan borçlu, hukuki […]

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2007/19237 E.,2008/1018 K.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2007/19237 E., 2008/1018 K. İçtihat Özeti:  Davalı belediye taşınmazı park haline getirdiğine göre, fiilen elatma olgusu gerçekleşmiştir.  Kamulaştırmasız elatılan taşınmazın dava tarihindeki değeri gözetilerek bedelin tahsiline karar verildiğine göre, bedele ilişkin dava tarihinden önceki dönem için ecrimisil istenebilir. İçtihat Metni: Dava dilekçesinde 6.000.000.000 lira ecrimisilin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan […]

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2007/19173 E., 2008/1300 K.

Yargıtay 3.Hukuk Dairesi 2007/19173 E. , 2008/1300 K. İçtihat Özeti: Davacının malik olduğu taşınmazda yer alan kuyudan çıkan suyun davalılar köy tüzel kişiliği ve il özel idaresinin açtığı sondaj kuyusu nedeni ile etkilenmesine yönelik davanın haksız fiile ilişkin özel hukuk hükümlerine göre Adli Yargı yerinde çözümlenmesi gerekir. İçtihat Metni: Dava dilekçesinde suya vaki müdahalenin men’i […]