Yargıtay 21.Hukuk Dairesi

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2000/3575 E., 2000/3801 K.

T.C. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Tarih:15.05.2000, Esas no: 2000/03575, Karar no: 2000/03801 İçtihat konusu: Belediye Mallarının Haczi ve Taşkın Haciz Davacı, davalı kurumun Belediye Başkanlığına ait gayri menkulleri üzerine konulan haczin kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir. Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan […]

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2002/9084 E., 2002/10695 K.

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2002/9084 E., 2002/10695 K. İÇTİHAT ÖZETİ : Araç hacizden önce noterde düzenleme şeklinde yapılan satış sözleşmesi ile borçlu tarafından davacı 3. kişiye satılmıştır. Trafikte kayıtlı her türlü aracın satış ve devri tescil belgesi esas alınarak noterlerce ya da Trafik Şubeleri ve bürolarında yetkili memurlarca yapılacak satış sözleşmesi ile mümkün olduğundan, davacıya […]

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2008/693 E., 2008/4391 K.

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2008/693 E., 2008/4391 K. İçtihat Özeti: Hangi nedenle olursa olsun orman bütünlüğünün korunması amacı ile orman içi açıklıkların özel mülke dönüşmesi ve yine zilyetlik yolu işe kazanılması mümkün değildir.   İçtihat Metni: Taraflar arasındaki orman kadastrosu ve 2/B davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalılar Orman Yönetimi ve Bakanlık […]