Yargıtay 15.Hukuk Dairesi

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2004/5544 E., 2005/1162 K.

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2004/5544 Karar No : 2005/1162 Tarih : 02.03.2005 İçtihat konusu: Alacaklıları Zarara Sokma Kastı ile Yapılan Tasarrufların iptali hakkında. DAVA : Davacı M. Bankası A.Ş. ile davalı 1- A., 2- E. arasındaki davadan dolayı Edremit Asliye Hukuk Hakimliği’nce verilen 17.2.2003 gün ve 99/565-2003/155 sayılı hükmü onayan dairemizin 21.4.2004 […]

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 1993/652 E., 1993/4896 K.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 1993/652 Esas no, 1993/4896 Karar no. sayılı içtihatı. İÇTİHAT ÖZETİ: Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, iki tarafa da borç yükleyen sözleşmelerdir. Karşılıklı borçlar; tapuda tevhid işlemi yapılması, yeni oluşan tapudaki hissenin devri, inşaata başlanması, kat irtifakı kurulması gibidir. Davacı yüklenicinin, taahhüdünü yerine getirdikten sonra; tapuda tevhid işlemini yaptıran arsa sahibinin, sözleşmedeki […]

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2002/3313 E., 2002/4951 K.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2002/3313 E., 2002/4951 K. İÇTİHAT ÖZETİ : Diğer borçluların aciz halinin gerçekleşmemiş olması tasarrufun iptali davasının davalısı olan borçlu lehine dikkate alınabilecek bir husus değildir. Dava konusu olayda, İİK.nunun 105/2 maddesi uyarınca dava şartı olan aciz hali gerçekleştiğinden mahkemece işin esasına girilerek sonucuna uygun bir karar verilmelidir. DAVA : Yukarıda tarih […]

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 1993/5359 E., 1994/2746 K.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 1993/5359 E., 1994/2746 K. İÇTİHAT ÖZETİ : Malın haczine muttali olan borçlu veya üçüncü şahıs, ıttıla tarihinden itibaren yedi gün içinde istihkak iddiasında bulunmadığı takdirde, aynı takipte bu iddiayı ileri sürmek hakkını kaybeder. DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı alacaklı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin […]