Yargıtay 11.Hukuk Dairesi

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 1998/7885 E., 1998/9218 K.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas. 1998/7885 Karar. 1998/9218 Tarih. 21.12.1998 İçtihat özeti:  Dava, icra takibine yapılan kısmi itirazın iptali istemine ilişkindir. Davacı, asıl alacağın işlemiş faiz ve diğer fer’ileri ile birlikte tahsili için davalı aleyhinde icra takibine başlamıştır. Davalı ise ödeme emrinde yazılı borç miktarının bir kısmına itiraz etmiştir. Bu durumda görevli mahkeme, HUMK.nun 4/son […]

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2005/790 E., 2006/2934 K.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas : 2005/790 Karar : 2006/2934 Tarih : 21.3.2006 İçtihat konusu: Marka Tecavüzü Nedeniyle Hükmedilecek Maddi Tazminatın Hesabı DAVA : Taraflar arasında görülen davada (İstanbul Birinci Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi)nce verilen 21.09.2004 tarih ve 2001/1317 – 2004/517 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi duruşmalı olarak davalı vekili tarafından istenmiş olmakla, temyiz […]

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2003/5445 E., 2004/1483 K.

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2003/5445 Karar No: 2004/1483 Tarih : 19.2.2004 İçtihat konusu: Tescilli Markanın Hükümsüzlüğü Davası Taraflar arasında görülen davada Ankara Asliye 8.Ticaret Mahkemesi’nce verilen 30.12.2002 tarih ve 2002/156 – 2002/658 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi duruşmalı olarak davalılar vekilleri tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 17.02.2004 günde davacı avukatı ile […]

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2005/2750 E., 2006/2644 K.

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi E:2005/2750, K:2006/2644 sayılı içtihatı, Tarih:14.03.2006, İçtihat konusu : Anonim şirketlerde ortaklıktan çıkarma müessesinin bulunmaması  hakkında. Taraflar arasında görülen davada Ankara Asliye 6. Ticaret Mahkemesi’nce verilen 24.11.2004 tarih ve 2003/760 – 2004/632 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik […]

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 1984/4029 E., 1984/4214 K.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 1984/4029 E., 1984/4214 K. İÇTİHAT ÖZETİ : Geriye ciro ile bir senedi iktisap eden kimse kendisinden önce gelen müteselsil borçlulara kural olarak müracaat edebilirse de, bunlardan birisinin sonradan kendisine müracaat hakkının mevcut olması halinde, bu kişiden senet bedelini istemesi ( Geri verilmesi gereken bir şeyi talep eden kimse kötü niyetle hareket […]

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 1989/2737 E., 1990/3240 K.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 1989/2737 E., 1990/3240 K. İÇTİHAT ÖZETİ : Dava konusu bonoda nakden veya malen alacak kaydı olmadığından ispat yükü davacıda olup iddia tanıkla ispat edilemez. DAVA : Hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Davacı, oğlu […]

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2005/5775 E., 2006/6299 K.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi  2005/5775 E., 2006/6299 K. ÖZET : Davacı, imzasız tamamen boş, tedavüle konmamış üç adet çek yaprağını kaybettiğini ileri sürerek iptalini istemiştir. Davacı, imzasız tamamen boş üç adet çek yaprağını kaybettiğini iddia ederek iptallerine karar verilmesini talep etmiştir. Çek kısmen doldurulmuş veya sadece imzalanmış olması halinde tedavüle çıkarılması mümkün ve geçerli olup […]