Author Archive

Zübükzade Başkan Sözü Sövme veya Rencide Edici Nitelikte Değildir. – Ankahukuk Sitesi

“Zübükzade başkan” sözü, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, eleştiri niteliğinde olması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının somut olayda taşımaz. Somut olayda; sanığın, belediye başkanı olan katılan hakkında, Denizli Valiliği’ne vermiş olduğu dilekçesinde belirttiği ifadelerin, Anayasal şikayet hakkı ve TCK’nın 128. maddesinde düzenlenen iddia dokunulmazlığı kapsamında kaldığı, yine halk arasında katılan için sarfettiği […]

İlk Defa İstinaf Mahkemesi Tarafından Verilen İki Yıla Kadar Hapis Cezalarının Temyiz Edilemeyeceğini Düzenleyen Kuralın İptali – Ankahukuk Sitesi

Anayasa Mahkemesi 27/12/2018 tarihinde, E.2018/71 numaralı dosyada 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 286. maddesinin 20/7/2017 tarihli ve 7035 sayılı Kanun’un 20. maddesiyle değişiklik yapılan (2) numaralı fıkrasının 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 78. maddesiyle değiştirilen (d) bendinin iptaline karar verdi. KARARIN TAM METNİ İtiraz Konusu Kural İtiraz konusu kuralda, ilk derece […]

İşçinin Kadroya Geçirilmeden Önceki Çalışmaların Çalışma Süresine Eklenmesi – Fark İşçilik Alacakları – Ankahukuk Sitesi

Toplu iş hukukunun “düzen ilkesi” gereğince toplu iş sözleşmesi ancak kendi dönemi için düzenleme yapabilir. Kendi döneminden önceki dönem ücretlerini düzenlemesi mümkün değildir. Hukuk Genel Kurulu – 2015/1115 E. , 2015/2541 K. FARK İŞÇİLİK ALACAKLARI MEVSİMLİK İŞ İŞÇİNİN KADROYA GEÇİRİLMEDEN EVVELKİ ÇALIŞMALARIN ÇALIŞMA SÜRESİNE DAHİL EDİLMESİ İŞ KANUNU (4857) Madde 11 İŞ KANUNU (4857) Madde […]

Direnme Kararının Gerekçeli Yazılma Zorunluluğu – HGK Kararı – Ankahukuk Sitesi

Direnme kararlarının taşıdıkları önem nedeniyle, bir gerekçeyi içermeleri mantık gereğidir: Yasa’nın, hukuka uygunluk denetimi yapmakla görevli ve dahası yetkili kıldığı bir Yargıtay dairesinin bu denetim sonucunda hukuka aykırı bularak, gerekçesini açıklamak suretiyle bozduğu bir yerel mahkeme kararının doğru olduğu iddiası, zorunlu olarak o iddianın yasal ve mantıksal gerekçelerini de içermek zorundadır. Direnme kararlarının taşıdıkları önem […]

İşe İade Davalarında Hak Edilen Ücret Alacaklarının İcrası – Ankahukuk Sitesi

Davacının işe iade için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok dört aylık ücret ve diğer hakları olduğunun tespitine..” şeklinde karar verilmiştir. Görüldüğü üzere bahsi geçen alacaklarla ilgili olarak açık ve net, belirli bir miktar söz konusu olmayıp ilam bu … T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2018/ 3413 […]

İcra Takibinin Zamanaşımı Nedeniyle Geri Bırakılması – Zamanaşımını Kesen İşlemler – İstihkak Davası – Ankahukuk Sitesi

6762 Sayılı TTK’nun 663.maddesi uyarınca, zamanaşımını kesen muamele her kim hakkında vaki olmuşsa ancak ona karşı hüküm ifade edeceğinden ve somut olayda iki ayrı haciz işlemi sonucunda sadece borçlulardan N. M..’in ikamet adresinde haczedilen menkul mallar yönünden istihkak iddiasında bulunularak sadece bu mallar ile sınırlı şekilde istihkak iddiasının … Zaman aşımını kesen işlemler, takip talebinde […]

Birlikte Suç İşleyen Sanıklara Yargılama Giderlerinin Ayrı Ayrı Yükletilmesi Gerektiği – Ankahukuk Sitesi

CMK’nın 326/2. maddesi uyarınca birlikte suç işleyen sanıklara yargılama giderlerinin ayrı ayrı yerine müteselsilen yükletilmesine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. T.C YARGITAY 13.Ceza Dairesi Esas: 2014 / 35814 Karar: 2015 / 20091 Karar Tarihi: 16.12.2015(7201 S. K. m. 35) (5237 S. K. m. 53) (5271 S. K. m. 326) Dava ve Karar: Mahalli mahkemece verilen hüküm […]

Seri Dosyalarda Vekalet Ücreti Hesaplaması – Ankahukuk Sitesi

İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin seri dosyalarda vekalet ücreti hesaplaması Karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 22. maddesine göre; ihtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda onbeş dosyaya kadar açılan […]

Uyap Ortamında Gönderilen Mazeret Dilekçesi – Masraf Yatırılmaması – Ankahukuk Sitesi

Davacı vekili UYAP ortamından gönderdiği mazeret dilekçesinde, bir başa mahkemede keşfi bulunduğu yönünde geçerli bir mazeret bildirmiştir. Aynı yöntemle, belirlenecek duruşma gününün öğrenilmesi mümkün olup, yeni duruşma gününün tebliği için masraf yatırılmamış olması mazeretin reddini gerektirmez. Dava, işçilik alacakları istemine ilişkindir. Davacı vekili belirtilen tarihteki duruşmaya UYAP ortamından gönderdiği mazeret dilekçesinde, Giresun Dereli Asliye Hukuk […]

Nafaka İsteğinin Olmadığının Boşanma Davasının Açıklanmasından Sonra Açılacak Yoksulluk Nafakası Davası – Ankahukuk Sitesi

Dava, yoksulluk nafakası isteğine ilişkindir. Uyuşmazlık, anlaşarak boşanma davasında nafaka isteği olmadığını açıklayan tarafın bu beyanının, boşanma yüzünden yoksulluğa düşmesi nedeniyle açacağı yoksulluk nafakası davasında kendisini bağlayıp bağlamayacağına ilişkindir. Dava, yoksulluk nafakası isteğine ilişkindir. Uyuşmazlık, anlaşarak boşanma davasında nafaka isteği olmadığını açıklayan tarafın bu beyanının, boşanma yüzünden yoksulluğa düşmesi nedeniyle açacağı yoksulluk nafakası davasında kendisini […]