Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2006/3700 E., 2006/5540 K.

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
Esas no : 2006/3700
Karar no : 2006/5540
Tarihi : 6.3.2006

İçtihat konusu: Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi  hakkında

DAVA : Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir.

Davalı işveren, vasıfsız işçi olarak çalışan davacının görev yaptığı Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Marangozhanenin kapatılması üzerine davacının Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı Temizlik İşleri Amirliğinde görevlendirildiğini, davacının görevlendirme yazısını kabul etmediğini ve yeni görevine başlamadığını, 21.6.2005-30.6.2005 tarihleri arasında yeni garaj tesislerinde hiç iş yapmaksızın sadece kart basarak günlerini tamamladığını, daha sonra rapor aldığını, rapor sonrasında da işbaşı yapmadığını, iş sözleşmesinin Disiplin Kurulu Kararı ile haklı nedenle feshedildiğinin belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, davacının iş sözleşmesinin devamsızlık nedeniyle feshedildiği, oysa iş şartlarında yapılan değişikliği kabul etmeyen davacının her gün eski işini yapmaya hazır olduğunu gösterir şekilde eski görev yerine gitmeye devam ettiği, değişikliği kabul etmemesi nedeniyle iş sözleşmesi feshedilmemiş ise taraflar arasındaki sözleşmenin aynen devam edeceği, davalı işverence iş sözleşmesinin İş Kanunun 22.maddesi uyarınca feshedilmesi gerekirken değişiklik önerisinin kabul edilmemesinden sonra yaklaşık üç ay beklenerek iş 6 iş günlük süre geçtikten sonra İş Kanunun 25/II.maddesi uyarınca iş sözleşmesinin feshedilmesinin geçerli nedene dayanmayacağı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.

KARAR : Davacının çalıştığı marangozhane bölümünün kapatıldığı, bunu üzerine temizlik bölümünde çalıştırılmak istendiği, ancak davacının bu değişikliği kabul etmediği, değişikliği kabul etmeyen davacının iş sözleşmesinin davalı işverence İş Kanunu’nun 25/II.maddesi uyarınca feshedildiği anlaşılmaktadır. Davacının temizlik işleri bölümünde çalışması 21.6.2005 tarihinde istenmiş, iş sözleşmesi ise 22.9.2005 tarihinde feshedilmiştir. Davacı bu süre içinde eski işyerine gitmeye devam etmişse de yapılacak iş olmadığından sadece beklemiştir. Mahkemece feshin 6 iş günlük süre içinde yapılmadığı gerekçesi ile geçerli nedene dayanmadığı sonucuna varılmıştır.

Her ne kadar davacının iş sözleşmesinde yapacağı işler arasında temizlik işleri de sayılmış ise de, davacının uzun süre marangoz olarak çalıştığı, temizlik işlerinde hiç çalışmadığı dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Bu nedenle davacının marangoz işçisi olduğu yönünde bir işyeri uygulamasının oluştuğundan söz etmek gerekir. O halde işverence oluşan bu çalışma koşullarının değiştirilmesi istendiğinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 22.maddesi uyarınca işlem yapılması gerekir. Buna göre, işçi tarafından 6 iş günü içerisinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler, işçiyi bağlamayacaktır. Bu durumda, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını ya da fesih için başka geçerli neden bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim sürelerine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilecektir.

Somut olayda, davacı yapılan değişikliği yazılı olarak kabul etmediğini belirtmiş ve eski işyerine gitmeye devam etmiş olup, devamsızlığı söz konusu olmamıştır. Davalı işverenin bu durumda İş Kanunu’nun anılan hükmü uyarınca bildirim suretiyle iş sözleşmesini feshetmek yerine devamsızlık ve verilen görevi yerine getirmeme nedenlerine bağlı olarak İş Kanunu’nun 25.maddesi gereğince iş sözleşmesinin feshi haklı nedene dayanmamaktadır. Ancak, haklı nedene dayanmayan feshin geçerli nedene dayanması mümkün olabilir. Ayrıca, feshin geçerli nedene dayanıp dayanmadığının tespitinde 4857 sayılı İş Kanunun 26.maddesinde belirtilen 6 iş günlük süre aranmaz. Feshin “makul” kabul edilebilir bir süre içinde yapılması yeterlidir. Fesih uygun bir süre içinde yapılmamış ise salt bu nedenle geçerli nedene dayanmadığı kabul edilir. Somut olayın özelliğine göre, fesih makul bir süre içinde yapılmış ise de, davacının çalışma koşullarındaki değişikliğin geçerli nedene dayanıp dayanmadı araştırılmamıştır. Davacının önceki işyeri olan marangozhanenin kapandığı dosya içeriği ile sabittir. Bu durumda, işyerinde davacının pozisyonuna uygun başka bir iş olup olmadığı önem arz eder. Davacının pozisyonuna uygun başka bir iş var ise değişikliğin ve buna bağlı feshin geçerli nedene dayanmadığı kabul edilerek şimdiki gibi istek hüküm altına alınmalıdır. Aksi halde değişiklik geçerli nedene dayandığından davanın reddine karar verilmelidir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 06.03.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)