Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2008/1174 E., 2008/1391 K.

Yargıtay 9.Ceza Dairesi 2008/1174 E.,2008/1391 K.

İçtihat Özeti: 5237 sayılı TCK’nun 58. maddesi infaz rejimi ile ilgili olup, bu maddenin uygulanmamış olması kazanılmış hak oluşturmaz. Adıgeçen maddenin uygulanması hakkında her zaman bir karar verilmesi mümkündür.

İçtihat Metni :

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Hükümlünün mahkemece de kabul edilen silahlı çatışmalara katılması şeklinde gerçekleşen eylemlerinin 765 sayılı TCK’nın 125. maddesine uyduğu gözetilmeden önceki hükümde aynı Yasa’nın 168/2. maddesi ile kurulan hükmün kesinleşmiş olması ve lehe yasa değerlendirilmesinin de 5237 sayılı TCK’nın 302 ve 220. maddeleri gözetilerek uygulama yapılması gerektiğinin gözetilmemesi aleyhe temyiz olmadığından ve anılan Kanun’un 221/4. maddesinin de 62. maddeden önce uygulanmış olması sonuca etkili bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

5237 sayılı TCK’nın 58. maddesi, örgüt mensubu olan hükümlü hakkında tayin olunan hapis cezasının infazı sırasında ve infazından sonra uygulanmak üzere denetimli serbestlik uygulamasını getirmiş ve ayrıca infaz rejiminin de buna göre belirlenmesini öngörmüştür. Maddenin kapsam ve amacından da anlaşılacağı üzere, bu hususlar ceza değil, cezaya bağlı olarak uygulanacak infaz rejimi ile ilgili olup, konunun gerek Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun gerekse Dairemizin yerleşik uygulamaları karşısında kazanılmış hak oluşturmayacağı da gözetilerek, silahlı örgüt mensubu olmak suçundan mahkum olan hükümlü hakkında anılan maddenin uygulanması konusunda her zaman bir karar verilmesi mümkün görülmüştür.

Yapılan duruşmaya, incelenen dosya kapsamına göre hükümlü müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, eleştiriler dışında usul ve yasaya uygun bulunan hükmün (ONANMASINA), 10.03.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)