Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2007/9370 E.,2008/617 K.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2007/9370 E., 2008/617 K.

İçtihat Özeti: Sanığın yurtdışında yayın yapan özel bir televizyonun canlı yayınına telefonla bağlanarak silahlı terör örgütünün ve kurucusunun propagandasını yapma şeklinde gerçekleşen eylemi, 3713 sayılı terörle mücadele yasası’nın 7/2. maddesinde belirtilen suçu oluşturur. Bu suç, niteliği itibarı ile devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya yönelik olduğundan yasama dokunulmazlığının kapsamına girmez.
İçtihat Metni :

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Hükmolunan cezanın süresi itibariyle şartları bulunmadığından, sanık müdafiinin duruşmalı inceleme isteminin CMUK’nın 318. maddesi uyarınca REDDİNE,

Temyiz aşamasında sanık müdafii tarafından ibraz edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin 29.07.2007 günlü yazısından, sanığın hüküm tarihinden sonra 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan 23. dönem milletvekili genel seçiminde Diyarbakır ilinden milletvekili seçildiği anlaşılmış ise de, sübutu kabul edilen ve aşağıda açıklanan suçun niteliği itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 14. maddesinde öngörülen Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğünü Bozmaya yönelik olduğu, seçimden önce soruşturmaya başlanarak hüküm kurulduğu, bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 83. maddesinin 2. fıkrası 2. cümlesi kapsamında ve yasama dokunulmazlığı dışında kaldığı anlaşıldığından sanık müdafiinin yargılamanın durdurulması talebinin reddine, ancak;

Olay tarihinde yurtdışından R… TV adıyla uydu üzerinden yayın yapan televizyon kuruluşunun canlı yayınına telefonla katılan sanığın silahlı terör örgütünün amacı ve kurucusu A.Ö.’nün görüş ve düşüncelerinin toplum içinde benimsenmesi, yayılması ve kökleşmesini telkin ve teşvik edecek şekilde yaptığı konuşmanın içeriği, sanığın konumu, hitap edilen kitle, yayımlanma amacı ile hitap edilen kitle tarafından algılanma biçimi de nazara alındığında, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kabul edilemeyeceği, kullanılması kişiye görev ve sorumluluk yükleyen bu özgürlüklerin demokratik bir toplumda zorunlu tedbirler niteliğinde ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün sağlanması bakımından sınırlandırılabileceği ve eylemin 3713 sayılı Yasa’nın 7/2. maddesinde belirlenen silahlı terör örgütünün propagandasını yapma suçunu oluşturacağı, sanığın hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm tesisi,

Kanuna aykırı olup, aleyhe temyiz bulunmaması nedeniyle tayin edilen ceza süresi yönünden kazanılmış hak saklı kalmak kaydıyla hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), 04.02.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)