Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2007/12446 E., 2008/762 K.

Yargıtay 7.Ceza Dairesi 2007/12446 E., 2008/762 K.

İçtihat özeti:

İçtihat Metni :

4389 sayılı Kanun’a muhalefetten sanık A… hakkında yapılan duruşma sonunda; sanığın hükümlülüğüne dair (Ankara İkinci Ağır Ceza Mahkemesi)’nden verilen 15.02.2006 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından süresinde ve duruşmalı inceleme isteğinde bulunulan dava evrakı, Cumhuriyet Başsavcılığımın bozma isteyen 22.06.2007 tarihli tebliğnamesiyle Daireye verilmekle, sanık hakkında tayin olunan cezanın miktar ve niteliği itibariyle temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına oybirliğiyle karar verildikten, Yargıtay Cumhuriyet Savcısının düşüncesi alındıktan ve sanık müdafii Av. E…. savunmasını yaptıktan sonra dosyadaki kağıtlar okunarak gereği görüşülüp düşünüldü.

1- Sanığın üzerine atılı suç için ilgili yasada öngörülen hürriyeti bağlayıcı cezanın üst sınırının on yılın üzerinde olduğu cihetle, 5271 sayılı CMK’nın 150/3. maddesi uyarınca duruşmaya gelmemiş olan sanık müdafiine duruşma gününün bildirilmesi ve gelmediği takdirde yeni bir müdafii atanması gerektiği gözetilmeden sanık müdafiinin yokluğunda hüküm tesisi suretiyle hakkının kısıtlanması,

2-Sanık zimmetine geçirdiği miktarın tamamını henüz banka müfettişi de olayla ilgili araştırmaya başlamadan önce 20.12.2001 tarihinde ödediği cihetle, ödemeyi soruşturma başlamadan önce gerçekleştirdiğinden hükmolunan cezasından 5411 sayılı Yasa’nın 160/4. maddesi uyarınca 2/3 oranında indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,
 
3-Zimmet suçunun konusunu oluşturan 1.666.000.000 liranın suç tarihindeki ekonomik koşullar ve paranın satın alma gücüne nazaran değerinin az olduğu gözetilerek cezasından 5411 sayılı Yasa’nın 160/son maddesi uyarınca indirim yapılması gerektiğinin nazara alınmaması,
 
Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz dilekçesinde ve duruşmalı inceleme sırasında ileri sürdüğü temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca istem gibi (BOZULMASINA), 06.02.2008 günü oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)