Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2006/3986 E., 2008/908 K.

Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2006/3986 E., 2008/908 K.

İçtihat Özeti: İdari para cezasına itiraz üzerine verilen görevsizlik kararının, yargı yolunu değiştirdiğinden, temyizi mümkündür.
İdari işlemle birlikte verilen idari para cezasına itiraz başvurusunu idare mahkemeleri incelemekle görevlidir.

İçtihat Metni:

İdari para cezasına itiraz eden Ayhan hakkında yapılan duruşma sonunda; mahkemenin görevsizliğine dair (Bolu Sulh Ceza Mahkemesi)’nden verilen 02.12.2005 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, muteriz vekili tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bozma isteyen 27.03.2006 tarihli tebliğnamesiyle Daireye verilmekle, dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

Yargı yolunu değiştiren kararlardan olması nedeniyle verilen görevsizlik kararının temyizi kabil olduğu gözetilerek yapılan incelemede;

Karar tarihinde yürürlükte bulunan 01.06.2005 gün ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 3 ve 27. maddeleri uyarınca idari yaptırımlara karşı başvuru yolunda Sulh Ceza Mahkemelerinin görevli ve yetkili kılınmış olduğu gözetilmeden görevsizlik kararı verilmiş ise de,

Hükümden sonra 19.12.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5560 sayılı Kanunla Kabahatler Kanunu’nun 27. maddesine eklenen 8. fıkra ile “İdari yaptırım kararının verildiği işlem kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak idari yargının görev alanına giren kararların da verilmiş olması halinde; idari yaptırım kararına ilişkin hukuka aykırılık iddiaları bu işlemin iptali talebiyle birlikte idari yargı merciinde görüleceğinin” düzenlendiği ve 15 Kasım 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Anayasa Mahkemesi’nin 05.04.2007 gün, 2007/35 esas, 2007/36 sayılı kararına göre de “İmar Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca para cezası verilmesi işlemi, imar mevzuatına aykırı bir yapılanmanın tespiti, önlenmesi veya giderilmesine yönelik idari bir işlemin devamı niteliğinde olduğundan, Kabahatler Kanunu’nun 27. maddesinin (8) numaralı fıkrası uyarınca idari yaptırım kararının yanı sıra idari yargının görev alanına giren başka bir kararın da verilmiş olduğunun ve buna bağlı olarak söz konusu para cezalarına karşı açılacak davalarda idari yargının görevli olduğunun kabulü gerekmektedir. Bu durumda, İmar Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca verilen para cezasına karşı Sulh Ceza Mahkemesinde açılan dava, itiraz başvurusunda bulunan mahkemenin görevine girmemektedir.” denilmiş olmasına göre,

İdari işlemle birlikte verilen idari para cezasına itiraz başvurusunu incelemeye idare mahkemeleri görevli kılındığından, muteriz vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile sonucu itibariyle doğru olan görevsizlik kararının (ONANMASINA), 11.02.2008 günü oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)