Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2007/14736 E. , 2008/2198 K.

Yargıtay 5.Hukuk Dairesi 2007/14736 E. , 2008/2198 K.

İçtihat Özeti: Mal sahipleri yönünden Kamulaştırma kanunundan doğan hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi bakımından kamulaştırma işlemi tebligat ile başlar.

 

İçtihat Metni :

Taraflar arasındaki kamulaştırma bedelinin arttırılması davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacılar vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, kamulaştırma bedelinin arttırılması istemine ilişkindir.

Mahkemece süresi içinde açılmadığından bahisle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekilince temyiz edilmiştir.

2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 25. maddesi uyarınca, bu yasadan doğan hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi bakımından kamulaştırma işlemi, mal sahipleri İçin 13. madde uyarınca tebligatla başlar.

Dava konusu taşınmazlardan, 2080 parselin maliki muris M…..’a yapılan tebligat, adı geçen ölü olduğundan iade edilmiştir. Mirasçı davacıların adresleri araştırılıp tebligat yapılmadığından, bu parsel yönünden geçerli tebligat yoktur.

2018 parselde ise; davacılar paydaş olup, adlarına çıkartılan kamulaştırma tebligatları Kerim’e yapılmıştır. Mahkemece yaptırılan zabıta araştırmasına göre adı geçen şahıs ile davacıların aynı çatı altında oturmadıkları anlaşıldığından, bu parsel yönünden de yapılan tebligatlar geçersizdir.
 

Diğer taraftan, davalı idare tarafından yapılan kamulaştırma sonucu, Kamulaştırma Yasası’nın 17. maddesi uyarınca açılan tescil davasında yapılan tebligatlar İle verilen kararın davacılara tebliğ edilmesi de kamulaştırma işleminin tebliği mahiyetinde sayılamaz. Bu nedenle, davanın süresinde açıldığının kabulü ile işin esasına girilip hüküm kurulması gerekirken, yazılı düşüncelerle davanın reddine karar verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

Sonuç: Davacılar vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle HUMK’nın 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde ödeyene geri verilmesine, 28.02.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)