Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2007/14571 E., 2008/2276 K.

Yargıtay 5.Hukuk Dairesi 2007/14571 E.,2008/2276 K.

İçtihat Özeti: Özel parselasyon sırasında parseller arasında yol olarak bırakılan bölümlerin tapudan terkin edilmesi gerekir.

 

İçtihat Metni :

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız elatılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş İse de, dava değeri 11.830,00 YTL’yi aşmadığından duruşma isteminin reddiyle incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, kamulaştırmasız elatılan taşınmaz bedelinin tahsili İstemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Maliklerce dava konusu taşınmaz önce 5 ayrı parsele ayrılmış ve parseller arasında davaya konu yollar da bırakılmış olup, daha sonra bu 5 parsel müteaddit küçük parsellere ayrılarak tapuda kayıt oluşturulmuştur. Bu özel parselasyon sırasında parseller arasında yol olarak bırakılan bölümlerin tapudan terkin edilmesi gerekirken, davacıdan Önceki paydaş adına tapuya tescil edilmiş olup, söz konusu yol olarak bırakılan yerin paydaşı tarafından daha sonra davacıya devredilmiş ve bu dava açılmıştır.

Davaya konu olarak ayrılan ve de tescil edilen bu bölümün tapu kaydının davacı üzerinde bırakılması sonuca etkili değildir. Zira, maliklerince yaptırılan özel parselasyon sırasında bu bölüm kamu hizmeti İçin yol olarak ayrılmıştır.

Öyleyse; Kamulaştırma Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca yol olarak ayrılan bu bölüm için de mülkiyet iddiasında bulunulamayacağı ve maliklerince bedeli de istenemeyeceği gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçelerle kabul kararı verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

Sonuç: Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle HUMK’nın 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde ödeyene geri verilmesine, 28.02.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)