Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2007/13856 E., 2008/336 K.

Yargıtay 5.Ceza Dairesi 2007/13856 E., 2008/336 K.

İçtihat Özeti: Gündüz vakti tek başına olduğu sırada sanığın eve girip mağdureye sarıldığı anlaşıldığına göre, bedensel teması içeren fiilin cinsel saldırı suçunu oluşturup oluşturmayacağı ve bu suçtan yargılama yapma görevinin Asliye Ceza Mahkemesi’ne ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmelidir.

 

İçtihat Metni :

Gündüzleyin konut dokunulmazlığını ihlal ve sarkıntılık suçlarından sanık İbrahim’in bozma üzerine yapılan yargılanması sonunda; Atılı suçlardan mahkumiyetine dair (Silifke Sulh Ceza Mahkemesi)’nden verilen 15.12.2005 gün ve 2005/622 Esas, 2005/892 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Suç tarihinde 22 yaşında bulunan müdahil Ş’nin gündüzleyin evde tek başına olduğu sırada, komşuları olan sanığın eve girip mağdureye sarıldığına dair oluş ve kabul karşısında, bedensel teması içeren sanığın fiilinin 5237 sayılı TCK’nın 102/1. maddesinde tanımlanan cinsel saldırı suçunu oluşturup oluşturmayacağı ve bu konudaki delilleri araştırma ve tartışma görevinin üst dereceli Asliye Ceza Mahkemesi’ne ait bulunduğu nazara alınarak görevsizlik karan verilmesi yerine duruşmaya devamla yazılı şekilde hükme varılması,
 
Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 23.01.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)