Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2007/3238 E., 2008/423 K.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2007/3238 E., 2008/423 K.
İçtihat:

Davacı Yasin ‘e velayeten kendilerine asaleten Alim ve Şafak vekili Avukat Şükran tarafından, davalı A… Sitesi Yönetimi ve Hamza aleyhine 17/12/2004 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 07/09/2006 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı A… Sitesi Yönetimi vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Davacılar, davalı A… Sitesindeki kat mülkiyetine konu olan binada kiracı olarak kaldıklarını, site yönetimince asansörlere gerekli bakımın yapılmadığını, küçük Yasin’in asansör ile kapı arasına sıkışarak yaralandığını belirterek uğranılan zararın giderimini istemişlerdir.

Mahkemece istem kısmen kabul edilmiş, karar davalı A… Sitesi yönetimi tarafından temyiz edilmiştir. Kat Mülkiyeti Kanununa göre site yöneticiliğinin tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Bu nedenle davanın yöneticiliğe karşı açılması doğru değildir. Anılan kanunun 19/son maddesi “her kat maliki ana gayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur” hükmünü içermektedir. Ayrıca dosyada bulunan Sincan 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2001/605 esas sayılı dosyası ile site yöneticisi olan kişinin TCK.’nun 459/1 maddesi hükmüne göre mahkum oldukları anlaşılmaktadır. Şu durumda dava, bu kişilere yöneltilmelidir. Husumet itirazı, açıkça veya hiç ileri sürülmese de mahkemece re’sen dikkate alınmalıdır. Şu halde A…Sitesi Yönetimine yönelik davanın husumet ehliyeti bulunmaması nedeniyle reddi gerekirken işin esasına girilip karar verilmesi doğru görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın gösterilen nedenlerle temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 23/01/2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)