Yargıtay 4.Ceza Dairesi 2006/7080 E., 2008/111 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2006/7080 E., 2008/111 K.

İçtihat özeti: Sanığın komşusuna ait işyerinde haciz işlemi yapılırken, haczedilen malları kendisine yediemin olarak teslim edilmesi isteğinin reddi  üzerine icra müdürünün duyabileceği bir şekilde “… böyle işi s.k..m ederim” demesi; Kovuşturulması şikayete bağlı olmayan görevliye sövme suçunu oluşturur.

İçtihat Metni:

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak; sanığın, komşusuna ait işyerinde yapılan haciz işlemi sırasında haczedilen eşyaların kendisine yediemin olarak teslim edilmesi isteğinin kabul edilmemesi üzerine, mağdur icra müdürünün duyabileceği biçimde “… Böyle işi sinkaf ederim” sözlerinin, kovuşturulması yakınmaya bağlı olmayan görevliye sövme suçunu oluşturduğu gözetilmeden, eylem yoklukta hakaret olarak kabul edilerek yakınmanın geri alınması nedeniyle kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi,

Yasaya aykırı ve o yer C.Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden (HÜKMÜN BOZULMASINA), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 14.01.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)