Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2007/4862 E., 2008/317 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2007/4862 E., 2008/317 K.

İçtihat:

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1)4.1.2000 tarihli kaymakamlık onayı ile A..  Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığına bekçi olarak atanıp savunmasında da aynı yerde yazmanlık yaptığını belirten sanık Müjdat ve A.. Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığında bekçi  olan sanık  Özay ‘in A.. Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı Koruma Meclisi  Üyesi öbür sanıkların görevi kötüye kullanma eylemlerine ne suretle katıldıklarının ve hangi nedenle ceza yönden sorumlu tutulduklarının, açıklanıp gösterilmemesi,

2)

a)K.. Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığının 1.6.2000-30.10.2000 tarihleri arasındaki gelir ve giderlerinin noter onaysız kasa defterine işlendiğine ilişkin 6.2.2006 ve defterleri düzenli tutmama eylemi nedeniyle anılan koruma başkanlığının zararı olup  olmadığının belirlenmesinin olanaksız bulunduğunu bildiren 10.5.2006  tarihli bilirkişi  raporlarının içerikleri yöntemince irdelenip, başkanlığın muhasebe işlerini yürüten Ekrem  Sayın tanık sıfatıyla dinlenerek sanıklar Tahir, Ahmet, Mustafa, Şerafettin, Mustafa, Atilla, Ali Rıza  ve Nusret ‘in görevi savsama eylemlerinin,

b)6.7.2004, 6.2.2006 tarihli ve tarihsiz üç bilirkişi raporunda, A..  Ç.M.K.B.nin 2000-2001 yıllarına ilişkin defter ve belgeleri incelenmeden görevi kötüye   kullanma eylemleri açısından herhangi bir tespit yapılamayacağının belirtilmesi ve 12.4.2002 tarihli bilirkişi  raporunun toplanıp sıktırılarak elde edilen zeytinyağının bir  kısmının satışından sağlanan 2000 YTL esas alınarak düzenlendiğine ve ürünün geri kalan  kısmının nasıl değerlendirildiğinin araştırılmadığına ilişkin savunma ve temyiz dilekçesine  ekli belgeler karşısında,sanıklar Müjdat, Musa, Abdullah, Erdener, Levent  , Ümit ve Özay ‘in görevi kötüye kullanma eylemlerinin, 

Kamunun ekonomik zararına veya bireylerin mağduriyetine ya da kişilerin  haksız  kazanç sağlanmasına yol açıp açmadığının saptanması ve sonucuna göre sanıklar lehine olan yasanın belirlenmesi gerektiği  gözetilmeden,eksik soruşturma ve yetersiz  gerekçeyle hüküm kurulmasi,

3)Kabule göre, memurluktan yoksunluk cezasının, 765 sayılı T.C.Y.nın 20. maddesi hükmü dikkate alınmadan ve gerekçe de gösterilmeden alt sınırın üzerinde belirlenmesi,

Yasaya aykırı ve sanıklar  Musa, Müjdat ve Özay müdafiileri ile sanıklar Tahir, Ahmet, Mustafa, Şerafettin, Mustafa, Atilla, Ali Rıza, Nusret, Müjdat, Abdullah, Erdener,  Levent ve Ümit ‘in  temyiz nedenleri  ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 16.01.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)