Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2006/8819 E., 2008/3265 K.

Yargıtay 4.Ceza Dairesi 2006/8819 E., 2008/3265 K.

İçtiaht özeti : Posta görevlisi sanığın çıkarılan tebligatları yasada belirtilen yönteme uymayıp, ilgilinin kardeşi ve muhtar vekiline vermesi eyleminin, 5237 sayılı yasa’nın 257/1. maddesinde öngörülen kamunun, ekonomik zararına, bireylerin mağduriyetine veya kişilerin haksız kazanç sağlamasına yol açıp açmadığının araştırılması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun ve lehe yasanın belirlenmesi gerekir.

 

İçtihat Metni :

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

1-Suçtan zarar görmediği halde mahkemece yasaya aykırı gerekçeyle kamu davasına katılan olarak kabulünün yakınan idareye bu niteliği ve dolayısıyla yasa yoluna başvurmak hak ve yetkisini kazandırmadığı,

Anlaşıldığından, 5320 sayılı Yasa’nın 8/1 ve 1412 sayılı CYY’nin 317. maddesi uyarınca yakınan idare vekilinin tebliğnameye aykırı olarak, TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİNE,

2-Sanık M…..’in temyizine gelince;

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak; posta tebligat görevlisi olan sanığın, mahkemelerce yakınan M….. adına çıkarılan tebligatları yasada belirtilen yönteme uymadan kardeşi ve muhtar vekiline vererek görevinin gereklerine aykırı davranma biçimindeki icrai nitelikli eyleminin, 5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nın 257/1. maddesinde öngörülen kamunun ekonomik zararına, bireylerin mağduriyetine veya kişilerin haksız kazanç sağlamasına yol açıp açmadığının araştırılması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun ve lehe yasanın saptanması gerekirken, eksik soruşturma ve yetersiz gerekçeyle hüküm kurulması,

Yasaya aykırı ve sanık M…..’in temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden(HÜKÜMLERİN BOZULMASINA), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 12.03.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)