Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2006/7825 E., 2008/358 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2006/7825 E., 2008/358 K.

İçtihat Metni :

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın  icra müdür yardımcısı olan katılana yönelik olarak sinkaflı sözlerle sövmesinden ibaret eyleminin, görevden dolayı olmayıp, görev sırasında  gerçekleştiğinin kabul edilmesi karşısında, eylemin 5237 sayılı TCY.nın 125/1. madde ve fıkrasına uyacağı ve yakınmaya bağlı olduğu gözetilerek; 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe  giren 5237 sayılı yasanın  73/8 ve 5271 sayılı CYY.nın 253. maddeleri uyarınca uzlaştırma uygulaması yapılması, uzlaştırma işleminin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda  hükümden sonra yürürlüğe giren, CYY.nın 5560 sayılı  Yasa ile değişik 231. maddesi  gereğince, hükmün   açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin yeni düzenlemenin sanık hakkında uygulama  olanağı bulunup bulunmadığının yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş  ve sanık E.. Savaş müdafiinin  temyiz nedenleri  ile tebliğnamedeki  onama düşüncesinin  reddiyle   HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 21.01.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)