Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2006/7621 E., 2008/1913 K.

Yargıtay 4.Ceza Dairesi 2006/7621 E.,2008/1913 K.

Suç: Standartlara aykırı akaryakıt satmak.

İçtihat Özeti: Sanığın TSE standardına aykırı motorini satışa sunması eyleminin 765 sayılı yasa’nın 363/1. maddesine uyacağı ve anılan hükmün karşılığının 5237 sayılı yasa’nın 158/1-h maddesinde düzenlendiği gözetilmelidir.

İçtihat Metni :

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1)Sanığın, TSE standardına aykırı nitelikte motorini satışa sunması biçimindeki eyleminin 765 sayılı TCY’nin 363/1. maddesine uyacağı ve anılan hükmün karşılığının 5237 sayılı TCY’nin 158/1-h maddesinde düzenlendiği gözetilmeksizin, karşılığı bulunmadığı gerekçesiyle 1705 sayılı Yasa’nın 6. maddesi ile hüküm kurulması,

2)Hükümden sonra 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5278 sayılı Yasa’nın 562/1. maddesi ile CYY’nin 231/5. maddesinde hükmolunan ceza miktarına ilişkin sınırın 2 yıla çıkarılması ve anılan maddenin 2. fıkrası ile de 231/14. maddesindeki soruşturma ve kovuşturması şikayete bağlı suç olması koşulunun kaldırılması karşısında, mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağının tartışılması zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş ve sanık Mehmet müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden teblignamedeki onama düşüncesinin reddiyle (HÜKMÜN BOZULMASINA), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 1412 sayılı CYY’nin 326/son maddesinin gözetilmesine 27.02.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)